RÅ 2010 not 99

Ansökan av GE Real Estate Mölndal KB om rättsprövning av ett beslut om tillstånd till expropriation

Not 99. Ansökan av GE Real Estate Mölndal KB om rättsprövning av ett beslut om tillstånd till expropriation. - Som ett led i en planerad förnyelse av Mölndals centrum ansökte Mölndals kommun om tillstånd till expropriation av fastigheterna Kungsfisken 4 och Koljan 2. Kommunen anförde bl.a. att arbete med en detaljplan pågick, att ett samverkansavtal träffats med en exploatör och att någon frivillig överenskommelse inte kunnat träffas med GE Real Estate Mölndal KB (det fastighetsägande bolaget). Bolaget anförde bl.a. att det var berett att självt exploatera fastigheterna i enlighet med kommunens intentioner. Det fanns enligt bolaget inga skäl till varför kommunen, som en mellanhand, skulle föra över fastigheterna till ett annat subjekt. Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillstyrkte kommunens ansökan. - Regeringen (Miljödepartementet, 2009-12-21) fann att förutsättningar för expropriation enligt 2 kap.1 och 12 §§expropriationslagen (1972:719) var uppfyllda och gav kommunen det begärde tillståndet. - Bolaget ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. - Regeringsrätten (2010-11-01, Heckscher, Almgren, Dexe, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för Regeringsrättens avgörande . - - - Regeringen har funnit att de i 2 kap. 1 § expropriationslagen angivna förutsättningarna för expropriation är uppfyllda. Vidare har regeringen funnit att 2 kap. 12 § samma lag inte utgör hinder mot expropriationen. - Vad bolaget anfört och vad som i övrigt kommit fram i utredningen visar inte att regeringen tillämpat expropriationsbestämmelserna på ett oriktigt sätt eller i övrigt gått utöver det handlingsutrymme som dessa bestämmelser ger. Inte heller har det kommit fram att regeringen felbedömt de fakta som legat till grund för beslutet eller att intresseavvägningen påverkats av ovidkommande hänsyn eller varit felaktig på annat sätt. Det är heller inte visat att det förekommit sådana brister av formell karaktär i beredningen av ärendet att beslutet bör upphävas på den grunden. Regeringsrätten finner alltså att regeringens beslut om tillstånd till expropriation inte strider mot 2 kap.1 eller 12 §expropriationslagen eller mot någon annan rättsregel. Beslutet ska därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande . Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 1676-10, fd 2010-10-20, Lindeberg)