RH 1993:109

I ett inslag i radions Västeko har förekommit ett av referenten i ett pågående brottmål gjort uttalande, som gett intryck av att han i viss mån redan tagit ställning till bevisningen i målet. Oavsett vad referenten verkligen uttalat har det ansetts att en sådan särskild omständighet förelegat, som varit ägnad att rubba förtroendet för referentens opartiskhet. Invändning om jäv har bifallits.

Vid fortsatt huvudförhandling inför hovrätten för Västra Sverige den 23 augusti 1993 i ett mål om grovt sexuellt utnyttjande av minderårig m.m. framställde de tilltalades offentliga försvarare enligt 4 kap. 13 § nionde punkten rättegångsbalken jävsinvändning i fråga om rättens samtliga ledamöter, i andra hand enbart mot hovrättsrådet Mikael Petersson, referent i målet.

Advokaten P.S. försvarare för en av de tilltalade ingav och föredrog utskrift av Västekots sändning från den 16 augusti 1993 kl 7.00 och 8.00 såsom det antecknats av advokaten Anders J. efter uppläsning från manuskriptet av nyhetschefen T.B.

Utskriften hade följande lydelse:

Först föll den idag 12-åriga flickan från Göteborgs-trakten offer för sin biologiske far, som förgrep sig på henne och så småningom dömdes för detta. Sedan gifte mamman om sig och nu står styvfadern åtalad för att ha hjälpt till när mamman också förgrep sig sexuellt på flickan. För detta dömdes mamman och styvpappan i juni till fleråriga fängelsestraff i tingsrätten. Styvpappan dömdes redan 1990 för upprepad misshandel mot mamman och i dagens mål är han än en gång åtalad för upprepad misshandel av mamman, som dock inte valt att skiljas ifrån honom. I bakgrunden finns spritmissbruk, som bl.a. innebar att styvpappan 1990 förutom fängelse också dömdes till skyddstillsyn. Mammans försvarare, P.S., har tidigare här i Västekot hävdat att den pågående rättegången helt bygger på flickans trovärdighet och att den kan ifrågasättas. Ja, det är sant men bara i den meningen att vi saknar teknisk bevisning, säger nu hovrättsrådet Mikael Petersson till Västekot, men det har gjorts videoupptagningar av förhören med flickan också längre tillbaka i tiden och det ger styrka åt åtalen tillsammans med vittnen, som mer allmänt styrker flickans berättelser. - Mamman och styvpappan sitter nu häktade sedan ett halvår. Den biologiska pappan dömdes 1990 till sluten psykiatrisk vård och flickan bor sedan flera år hos fosterfamilj. Hon genomgår sedan länge psykoterapi för att läka sina sår.

Åklagaren och målsägandenas biträde bestred att jäv förelåg.

Hovrätten för Västra Sverige (1993-08-23, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättsrådet Mikael Petersson, referent, hovrättsassessorn Christina Brockmeyer samt nämndemännen Barbro Tengström och Andrzej Jarzabek) beslöt att hovrätten i ny sammansättning skulle ta ställning till jävsinvändningen.

Sedan förhandling i ny sammansättning upptagits i hovrätten, vidhöll de tilltalades försvarare jävsinvändningen.

Åklagaren och målsägandebiträdet intog samma ståndpunkt som förut i jävsfrågan.

Försvararna åberopade den tidigare ingivna utskriften från Västekot samt anförde: Mikael Petersson har enligt radioinslaget dels lämnat en felaktig uppgift om att det saknas teknisk bevisning i målet, dels uttalat sig på sätt som ger anledning tro att han redan tagit ställning i sakfrågan. I vart fall har hans uttalanden uppfattats på detta sätt av radioreportern. Detta utgör en omständighet som är ägnad att rubba de tilltalades förtroende för hans opartiskhet i målet. Eftersom det före uttalandet förekommit en enskild överläggning i målet i samband med prövning av häktningsfråga kan det inte uteslutas att Mikael Petersson gett uttryck för samtliga ledamöters uppfattning.

Åklagaren framhöll vad Mikael Petersson sagt tidigare samma dag om att han inte yttrat sig på sätt framgår av utskriften.

Hovrätten för Västra Sverige (1993-08-23, hovrättspresidenten Ove Lindh, hovrättslagmännen Nils-Olof Berggren och Staffan Levén, referent, samt nämndemännen Ingrid Hansson och Jim Andersson) biföll jävsinvändningen såvitt avsåg Mikael Petersson men lämnade invändningen i övrigt utan bifall.

I motiveringen anförde hovrätten.

Anledning saknas att anta att det åberopade radioinslaget haft annat innehåll än vad som framgår av den ingivna utskriften.

I inslaget har sålunda återgetts uttalanden av hovrättsrådet Mikael Petersson, vilka enligt hovrättens mening - om de gjorts - ger intryck av att Mikael Petersson i viss mån redan har tagit ställning till bevisningen i målet. Med hänsyn härtill finner hovrätten - oavsett vad Mikael Petersson verkligen uttalat - att en sådan särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till Mikael Peterssons opartiskhet i målet. Någon sådan omständighet med avseende på hovrättens övriga ledamöter föreligger däremot inte.

Målnummer B 971/93