RH 1993:142

Ställföreträdare för aktiebolag. De som utsetts till aktiebolags firmatecknare vid en extra bolagsstämma, till vilken ej kallats i vederbörlig ordning, har inte ansetts behöriga att ansöka om bolagets försättande i konkurs.

Tidningen HiFi Musik AB ansökte att bli försatt i konkurs. Konkursansökningen var undertecknad av L.G. och S.B. som enligt beslut som upptagits i protokoll förda vid extra bolagsstämma och styrelsesammanträde den 4 november 1993 utsetts till styrelseledamöter och firmatecknare för bolaget.

Solna tingsrätt (1993-11-04, tingsnotarien Helena Hedlund) försatte bolaget i konkurs.

Tidningen HiFi Musik AB överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle upphäva konkursbeslutet. Besvärsinlagan var undertecknad av L.D. och E.F. vilka var för sig var firmatecknare enligt ett den 12 oktober 1993 utfärdat registreringsbevis. I besvärsinlagan anfördes i huvudsak att L.G. och S.B. inte var behöriga att för bolagets räkning ansöka om att det skulle försättas i konkurs. Besluten som fattades vid den extra bolagsstämman den 4 november 1993 var nämligen ogiltiga bl. a. därför att inte bolagets styrelse kallat till extra bolagsstämma den dagen.

L.G. och S.B. bestred ändring och anförde att bolaget var på obestånd. Den omständigheten att det efter konkursbeslutet kommit fram att L.G. och S.B. kan ha saknat befogenhet att söka bolaget i konkurs var inte av beskaffenhet att medföra upphävande av konkursbeslutet. - I vart fall hade de beslut som fattades den 4 november lika väl kunnat fattas vid en extra bolagsstämma som hölls den 3 november 1993, om rösträttsreglerna hade tillämpats korrekt vid den bolagsstämman. Eftersom rösträttsreglerna emellertid tillämpades felaktigt, borde hovrätten enligt 4 kap. 17 § fjärde stycket aktiebolagslagen fastställa att besluten som fattades vid bolagsstämman den 3 november har det innehåll som anges i besluten som fattades på stämman den 4 november. - I sista hand hävdades att besluten som fattades vid bolagsstämman den 4 november 1993 var giltiga eftersom L.G. i egenskap av representant för styrelsen kallat samtliga aktieägare till stämman. Man hade följt såväl bolagsordningens som aktiebolagslagens regler om kallelse till bolagsstämma.

L.G. och S.B. påkallade muntlig förhandling i hovrätten.

Svea hovrätt (1993-11-29, hovrättsråden Sture Holmbergh, referent, och Kerstin Fridéen samt t.f. hovrättsassessorn Mats Sandmark) upphävde konkursbeslutet och uttalade:

Frågan om vem som äger företräda gäldenär vid konkursansökan skall i huvudsak avgöras med tillämpning av vanliga regler om ställföreträdarskap. Det skall således prövas om L.G. och S.B. varit behöriga att söka bolaget i konkurs. Visar det sig att de varit obehöriga härtill skall konkursbeslutet upphävas (NJA 1979 s. 635).

Enligt 9 kap. 6 § aktiebolagslagen beslutar bolagets styrelse att extra bolagsstämma skall hållas. L.G. och S.B. har inte ens påstått att styrelsen beslutat att extra bolagsstämma skulle hållas den 4 november 1993. Det har därför inte visats att några bolagsstämmobeslut fattats den dagen.

Frågan om ändring av besluten som fattades på den extra bolagsstämman den 3 november 1993 kan inte bli föremål för prövning i det föreliggande målet.

I målet har således inte kommit fram att Tidningen HiFi Musik Aktiebolags bolagsstämma eller styrelse fattat beslut som innebär att L.G. och S.B. varit behöriga att söka bolaget i konkurs. Det har heller inte kommit fram någon annan omständighet som kan medföra att de skall anses ha varit behöriga att för bolagets räkning vidta en sådan åtgärd.

Den muntliga bevisning som åberopats i målet har uppgivits avse vissa bolagsstämmor och aktieinnehav samt bolagets ekonomiska ställning. Vad som kan komma fram genom förhören är inte av betydelse för hovrättens ställningstagande i frågan om bolagets försättande i konkurs på grund av konkursansökningen. - Hovrätten finner inte skäl att hålla förhör i målet.

Målnummer Ö 4254/93