RH 1993:42

Ett pantbrev har lämnats till säkerhet för två skuldebrev, utfärdade av kreditinstitutet A. Fordran enligt det ena skuldebrevet har därefter överlåtits till kreditinstitutet B, varvid även pantbrevet överlämnats, medan fordran enligt det andra skuldebrevet har överlåtits till kreditinstitutet C. Sedermera har ytterligare pantförskrivning skett av pantbrevet, denna gång till säkerhet för ett skuldebrev som utfärdats av kreditinstitutet D. Underrättelse enligt lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man har gjorts först av D och därefter av C. Trots detta har C - på grund av det sakrättsliga skydd som uppkommit till följd av den ursprungliga pantförskrivningen hos A - ansetts ha företräde till utdelning efter exekutiv auktion före D.

Den 13 december 1985 upprättades ett skuldebrev (kreditnr 157776-6) med BOFAB som kreditgivare och Öreborgs Fastighets AB som kredittagare. Kreditbeloppet var 6 386 000 kr. Som säkerhet för lånet skulle gälla bl. a. ett pantbrev om 15 326 000 kr, vilket sedermera utfärdades på grund av inteckning den 16 februari 1987, nr 7167, i fastigheten Malmö Härden 11. Beträffande panten antecknades i skuldebrevet "gäller för lån 166378-0 å kr 8.940.000:-".

Mellan samma parter upprättades därefter den 17 mars 1986 ytterligare ett skuldebrev (kreditnr 166378-0). Kreditbeloppet enligt detta skuldebrev var 8940000 kr. Som säkerhet också för detta lån skulle gälla bl.a. ovan angivna pantbrev. På skuldebrevet antecknades därvid "förv. i lån 157776-6". Under år 1988 förvärvade Svensk Fastighetskredit AB från BOFAB fordran enligt skuldebrevet på 6386000 kr. Samma år förvärvade Sigab (numera Handelsbanken Hypotek AB) från BOFAB fordran enligt skuldebrevet på 8 940 000 kr. I samband med överlåtelsen till Svensk Fastighetskredit AB överlämnades även det dåmera utfärdade pantbrevet.

Den 14 september 1987 upprättades ytterligare ett skuldebrev (lånenr 67708), denna gång med Skånes Stadshypoteksförening (numera Stadshypotek Skåne) som kreditgivare och Kullenbergs Fastigheter i Malmö AB som kredittagare. Kreditbeloppet var 628 900 kr. Som säkerhet för lånet pantförskrevs bl.a. överhypoteket i pantbrevet av den 16 februari 1987.

Betalningsansvaret för samtliga angivna krediter har sedermera övertagits av Fastighets AB Höjden, som också är lagfaren ägare till Malmö Härden 11.

Skånes Stadshypoteksförening har den 13 april 1988 skriftligen underrättat BOFAB om Kullenberg Fastigheter i Malmö AB:s pantförskrivning av överhypoteket.

Sigab har den 3 maj 1990 genom skriftligt meddelande underrättat Svensk Fastighetskredit AB om att Fastighets AB Höjden pantförskrivit överhypoteket i det ifrågavarande pantbrevet till säkerhet för skuldebrevet med kreditnr 166378-0. Meddelandet har undertecknats av ställföreträdare för Sigab.

Sedan Fastighets AB Höjden försatts i konkurs, begärde konkursförvaltaren exekutiv försäljning av Malmö Härden 11 enligt 8 kap. 6 § konkurslagen. Auktion hölls den 4 mars 1992, varvid fastigheten såldes för en köpeskilling om 34 milj. kr. Fördelningssammanträde ägde rum den 27 mars 1992. Kronofogdemyndigheten upprättade därvid en sakägarförteckning/fördelningslängd av bl.a. följande innehåll.

Ordn Sakägare/fordran Fordringens

Nr grund för förmånsrätt belopp

------------------------------------------------------

4 Svensk Fastighetskredit AB

Skuldebrev 1985-12-13

lån nr 157776-6

Kostnader 2 803:-

Kapital 6 242 634:-

Ränta 342 155:-

-----------

6 587 592:-

Pantbrev 1987-02-16 nr 7167

på 15 326 000:-

Av kapital 6 587 592:- 6 587 592:-

5 Stadshypotek Skåne

Skuldebrev 1987-09-17

lån nr 67708

Kapital 628 428:-

Amorteringar 154:-

Ränta 5 342:-

Avgår räntebidrag./. 7 934:-

Kostnader 2 275:-

-----------

678 265:-

Överhypotek på pantbrev

under p 4 enl

pantförskrivning 1988-04-13

Av kapital 678 265:- 678 265:-

6 Handelsbanken Hypotek

Skuldebrev 1986-03-17

lån nr 166 378-0

Kapital 8 733 163:-

Ränta 516 273:-

Kostnader 500:-

-----------

9 249 936:-

Överhypotek på pantbrev

under p 4 enl

pantförskrivning 1990-05-03

Rest kapital 8 060 143:- 8 060 143:-

7 Fastighets AB Höjden

Pantbrev 1987-02-16 nr 7169

på 628 900:

Kapital 628 900:- 628 900:-

Handelsbanken Hypotek AB och Fastighets AB Höjdens konkursbo anförde besvär över köpeskillingsfördelningen. Handelsbanken Hypotek AB yrkade att hovrätten i sakägarförteckningen skulle vidta ändring så att bolagets överhypotek i pantbrevet den 16 februari 1987, nr 7167, om 15 326 000 kr kom att beaktas före Stadshypotek Skånes överhypotek i samma pantbrev. Fastighets AB Höjdens konkursbo yrkade att det under punkten 6 i sakägarförteckningen upptagna beloppet avseende överhypotek på ifrågavarande pantbrev skulle utföras som Fastighet AB Höjden tillhörigt ägarhypotek och tillfalla konkursboet. Stadshypotek Skåne bestred Handelsbanken Hypotek AB:s ändringsyrkande.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1992-08-12, hovrättslagmannen Erland Aspelin, hovrättsrådet Per Eriksson, referent, och t.f. hovrättsassessorn Margareta Hansson) upphävde den av kronofogdemyndigheten upprättade fördelningslängden såvitt avsåg punkterna 5-7 samt visade frågan i den delen åter till kronofogdemyndigheten. Hovrätten föreskrev därvid att Handelsbanken Hypotek AB vid fördelningen skulle ha företräde framför Stadshypotek Skåne. Hovrätten anförde följande skäl för sitt beslut.

Handelsbanken Hypotek AB har som grund för sin besvärstalan anfört bl. a.: Av det meddelande som Sigab tillställde Svensk Fastighetskredit AB framgår att någon formell pantsättning inte skett från fastighetsägarens sida. Pantsättningen är undertecknad av Sigab, vilken inte var fastighetsägare eller företrädde ägaren, som var Fastighets AB Höjden. Meddelandet avsåg inte någon ny pantsättning, och den är formellt ogiltig. Avsändandet av meddelandet var ett misstag. Detta meddelande utgör ingen denuntiation och skall inte läggas till grund för Handelsbanken Hypotek AB:s företrädesrätt. I stället skall denna bestämmas med utgångspunkt i den ursprungliga pantsättningen till BOFAB. Därmed har Handelsbanken Hypotek AB bättre förmånsrätt än Stadshypotek Skåne och skall följaktligen placeras före i fördelningslängden.

Fastighets AB Höjdens konkursbo har som grund för sin besvärstalan anfört bl. a.: För att giltig pantsättning i förevarande fall skall föreligga fordras att denuntiering skett med Svensk Fastighetskredit AB såsom faktisk innehavare av ifrågavarande pantbrev. Enligt vad Handelsbanken Hypotek AB gjort gällande har så ej skett. Handelsbanken Hypotek AB kan därför inte göra gällande säkerhet i pantbrevet.

Kronofogdemyndigheten har avgett yttrande i målet och därvid anfört bl.a.: I samband med att BOFAB överlät skuldebreven på Svensk Fastighetskredit AB resp. Handelsbanken Hypotek AB överlämnades ifrågavarande pantbrev till Svensk Fastighetskredit AB. Före det BOFAB överlät skuldebreven har Stadshypotek Skåne fått pantförskrivning av överhypoteket, och denuntiering har skett den 13 april 1988. Denna pantförskrivning får anses ha medföljt pantbrevet när det överlämnades till Svensk Fastighetskredit AB från BOFAB. Det av Handelsbanken Hypotek AB innehavda skuldebrevet synes först ha innehafts av Sigab, och Sigab har den 3 maj 1990 denuntierat Svensk Fastighetskredit AB pantförskrivningen av överhypoteket. Således har Handelsbanken Hypotek AB, som övertagit skuldebrevet och denuntionshandlingen först fått en, som myndigheten ansett, giltig pantförskrivning nämnda dag och således efter Stadshypotek Skåne. Handelsbanken Hypotek AB:s påstående om att denuntiationen den 3 maj 1990 inte är giltig torde innebära att fastighetsägaren skulle ha rätt att få överskjutande hypotek på pantbrevet. Myndigheten anser dock att sakägarförteckningen är riktig på grundval av kända förhållanden vid bevakningssammanträdet.

Stadshypotek Skåne har avgett förklaring och därvid anfört bl.a.: Pantbrevet pantförskrevs den 14 september 1987 i andra hand till Stadshypotek Skåne. Det hade i första hand pantförskrivits till BOFAB. Stadshypotek Skåne underrättade den 13 april 1988 BOFAB, såsom innehavare av pantbrevet, om pantsättningen i andra hand. - Handelsbanken Hypotek AB är inte innehavare av pantbrevet. Denuntiation är således nödvändig. Såvitt framgår av handlingarna i målet, har denuntiation skett först den 3 maj 1990, dvs. efter Stadshypotek Skånes denuntiation. Stadshypotek Skåne gör därför gällande att "överhypoteken" i pantbrevet bör beaktas i den ordning som skett i sakägarförteckningen.

Enligt lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man gäller bl.a. följande. Om fråga är om pantutfästelse av ett pantbrev, som innehas av tredje man, är panthavarens rätt skyddad, om panthavaren har underrättat tredje mannen om utfästelse skriftligen eller på annat från bevissynpunkt likvärdigt sätt (denuntiation).

Har överhypotek i pantbrev pantförskrivits till flera panthavare, torde företrädesordningen mellan dem vid en exekutiv försäljning få bestämmas med utgångspunkt i när denuntiation enligt 1936 års lag har skett, såvida annan företrädesordning inte avtalats. Detta följer av att panträtten får anses upplåten i och med att denuntiation skett, vilket motsvarar tradition av vanlig handpant (jfr. NJA I 1982 s. 336 och NJA II 1985 s. 89).

Denuntiation om andrahandspantsättning medför enligt 1936 års lag att pantsättningen blir sakrättsligt skyddad. Detta innebär att, om denuntiation en gång har skett, panthavarens ställning inte förändras om panten sedermera överlåts till annan, så länge inte pantsättaren får rådighet över den. En sådan bedömning synes också kronofogdemyndigheten ha gjort då Stadshypotek Skånes denuntiation till BOFAB godtagits, trots att pantbrevet därefter överlåtits till Svensk Fastighetskredit AB utan att ny denuntiation skett.

1 målet föreligger utredning om två denuntiationer, vilka båda har skett i den ordning som föreskrivs i 1936 års lag, nämligen dels Stadshypotek Skånes till BOFAB den 13 april 1988, dels Sigabs till Svensk Fastighetskredit AB den 3 maj 1990. Vad gäller den sistnämnda kan hovrätten visserligen konstatera att den översända handlingen inte innehåller någon pantförskrivning men att det dock är fråga om en skriftlig underrättelse från andrahandspanthavaren till innehavaren av pantbrevet om att pantförskrivning har skett av överhypoteket. De krav som uppställs i 1936 års lag på en denuntiation har därmed uppfyllts, och vad Handelsbanken Hypotek AB anfört om att denuntiationen skulle vara ogiltig måste därför lämnas utan avseende.

Utgår man från dessa båda denuntiationer, följer av vad hovrätten ovan anfört att - vilket också kronofogdemyndigheten funnit - Stadshypotek Skåne har företrädesrätt framför Handelsbanken Hypotek AB; såvitt framgår av utredningen har ingen överenskommelse träffats om att företrädesordningen skulle vara annan än den som följer med tidpunkten för denuntiation.

Frågan är då om Handelsbanken Hypotek AB på andra grunder kan anses ha rätt att åberopa en giltig pantförskrivning av överhypoteket, vilken i tiden skulle ligga före Stadshypotek Skånes. Härvid kan inledningsvis konstateras att ifrågavarande pantbrev ursprungligen lämnats som pant för både det skuldebrev som Handelsbanken Hypotek AB har åberopat och det skuldebrev som Svensk Fastighetskredit AB hävdat vid den exekutiva auktionen (nr 4 i fördelningslängden). Vidare är ostridigt att, då panträtterna uppläts, BOFAB var innehavare såväl av båda skuldebreven som av pantbrevet. Någon anledning att kräva att BOFAB då skulle ha denuntierat sig själv i enlighet med föreskrifterna i 1936 års lag för att åtnjuta sakrättsskydd finns naturligtvis inte. Över huvud taget har i det läget inte förelegat en situation av det slag som 1936 års lag tar sikte på. Det har ju inte varit fråga om en pantutfästelse, där panten varit i tredje mans besittning. Inte heller har det rört sig om vad man normalt sett avser med uttrycken överhypotek och andrahandspantsättning. I stället har BOFAB erhållit sakrättsligt skydd för pantsättningarna genom sitt innehav av pantbrevet. Detta skydd har inte påverkats av att annan kreditgivare (Skånes Stadshypoteksförening) senare denuntierat en ny pantutfästelse i överhypoteket. Även sedan detta skett har BOFAB:s panträtt till säkerhet för båda skuldebreven gällt före Skånes Stadshypoteksförenings. När sedan BOFAB överlåtit sin fordran enligt skuldebrevet på 8 940 000 kr till Sigab, måste enligt hovrättens mening sakrättsskyddet för den till krediten knutna pantsättningen ha överförts till Sigab, utan att någon denuntiation då varit erforderlig.

På grund av det anförda finner hovrätten att Handelsbanken Hypotek AB som säkerhet för sin fordran har en giltig pantutfästelse, som i tiden ligger före Stadshypotek Skånes. Följaktligen skall Handelsbanken Hypotek AB åtnjuta förmånsrätt före Stadshypotek Skåne vid köpeskillingsfördelningen. På grund härav bör frågan om köpeskillingens fördelning såvitt avser punkterna 5-7 i fördelningslängden visas åter till kronofogdemyndigheten.

Målnummer Ö 567/92