Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
SFS 1936:88 i lydelse enligt SFS 1985:173
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Vad i lag är stadgat om rätt för den som har lös pant i händer att därur njuta betalning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt är utfäst, innehaves av tredje man, och denne om utfästelsen underrättats av pantsättaren, eller ock panthavaren hos tredje mannen företett skriftlig handling som visar att panträtt blivit utfäst. Avser pantutfästelsen ett pantbrev och har panthavaren underrättat tredje mannen om utfästelsen skriftligen eller på annat från bevissynpunkt likvärdigt sätt är dock panthavarens rätt skyddad, även om han inte har företett handling som visar att panträtt utfästs. Lag (1985:173).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man

    Övergångsbestämmelse

    Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1937. Varder efternämnda tid underrättelse som i lagen avses meddelad innehavaren, vare lagen tillämplig, ändå att denne redan före sagda tid innehade godset.

Lag (1985:173) om ändring i lagen (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man