RH 1993:5

Åklagaren framställde - i samband med att åtal väcktes mot bolagsmännen i ett handelsbolag och ställföreträdaren för ett aktiebolag för brott mot lagen om anordnande av visst automatspel - yrkande om förverkande av bl.a. spelautomater, som ägdes av aktiebolaget. Förverkandeyrkandet bifölls i tingsrätten. Hovrätten, som fann att det av åklagarens yrkande om förverkande av automaterna inte framgick mot vilken part yrkandet riktades, undanröjde tingsrättens dom och avvisade åklagarens yrkande i den delen.

K-G.H. var ställföreträdare för KM Public Media Aktiebolag (aktiebolaget), som bedrev uthyrning av spelautomater. D.E. B.A. S.B. och J.L. var samtliga bolagsmän i handelsbolaget Fyrtal (handelsbolaget). Handelsbolaget förhyrde av aktiebolaget två spelautomater med tillbehör.

Åklagaren yrkade vid Gävle tingsrätt ansvar för brott mot lagen om anordnande av visst automatspel under påstående att K-G.H. i egenskap av företrädare för aktiebolaget och övriga åtalade personer, i egenskap av bolagsmän i handelsbolaget, tillsammans anordnat automatspel utan vederbörligt tillstånd. Åklagaren yrkade vidare dels att bl.a. två spelautomater, en tavla och åtta nycklar till spelautomaterna, "som tagits i beslag från K-G.H." dels viss egendom tillhörande handelsbolaget skulle förklaras förverkade.

Gävle tingsrätt (1989-03-09, rådmannen Hilding Fröberg, samt nämndemännen Ann-Marie Ekholm, Olle Wikholm och Nancy Gilberg) ogillade åtalet mot K-G.H. på den grunden att han inte var att anse som anordnare av automatspel i lagens mening men biföll åtalet mot handelsbolagsmännen. Vidare förordnade tingsrätten i domen om förverkande hos aktiebolaget av bl.a. de två spelautomaterna med tillbehör och hos handelsbolaget av viss annan egendom.

Aktiebolaget och handelsbolaget vädjade mot domen och yrkade - envar för sin räkning - upphävande eller i vart fall jämkning av vad tingsrätten förordnat angående förverkanden. - Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten för Nedre Norrland (1992-11-23, hovrättsråden Ulf Sterner och Gösta Grefberg samt hovrättsassessorn Kristina Almqvist, referent) undanröjde tingsrättens dom såvitt avsåg förverkande hos aktiebolaget av två spelautomater, en tavla och åtta nycklar till automaterna samt avvisade åklagarens yrkande om förverkande av dessa föremål. Hovrätten fastställde i övrigt överklagade domen.

Hovrätten anförde som skäl till beslutet om undanröjande och avvisning följande: Vad gäller frågan om förverkande av spelautomaterna med tillbehör framgår det inte av åklagarens yrkande härom vid tingsrätten mot vilken part yrkandet riktats. Tingsrätten har vid sådant förhållande varit lagligen förhindrad att pröva yrkandet på sätt som skett. Tingsrättens dom, såvitt avser förverkande hos aktiebolaget i denna del, skall därför undanröjas, var jämte åklagarens yrkande om förverkande i samma del skall avvisas. Beslagen av spelautomaterna med tillbehör skall till följd härav hävas.

Målnummer: B 174/89