lagen.nu

Automatspel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Automatspel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Automatspel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (6)

NJA 2006 s. 246: Ändringar i lotterilagen (1994:1000) har med stöd av ett inhämtat förhandsavgörande från EG-domstolen bedömts utgöra tekniska föreskrifter enligt Rådets direktiv 83/189/EEG. Eftersom de ändrade...
NJA 2006 s. 560: Tillstånd till prövning i hovrätt har meddelats för bedömning av om viss typ av datorer som använts för spel och som eventuellt också kan användas för internettjänster omfattas av lotterilagens...
NJA 2009 s. 189: I en tobaksaffär uppställda datorer, som inte varit styrda till Internetsajter med spel eller särskilt utrustade för speländamål, har inte ansetts utgöra spelautomater i den mening som avses i lagen...
NJA 2011 s. 858: Frågor om var och av vem ett lotteri har anordnats när en spelautomat, som för sin funktion har anslutits till Internet, gjorts tillgänglig för allmänheten.
RÅ 1995 ref. 10: Tillstånd att anordna spel på spelautomater har ansetts inte kunna återkallas enbart på den grunden att de i lag föreskrivna villkoren för meddelande av sådant tillstånd sedermera har skärpts.
RH 1993:5: Åklagaren framställde - i samband med att åtal väcktes mot bolagsmännen i ett handelsbolag och ställföreträdaren för ett aktiebolag för brott mot lagen om anordnande av visst automatspel - yrkande om...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation