RH 1993:50

Försök till varusmuggling avseende en tårgasspray har bedömts som icke ringa brott och påföljden har bestämts till dagsböter.

Åklagaren yrkade vid Ystads tingsrätt ansvar på Z.R. för försök till varusmuggling enligt följande gärningsbeskrivning: R. har den 7 januari 1992 i Ystad försökt att utan att ge det tillkänna hos tullmyndigheten uppsåtligen till riket införa en tårgasspray för vilken införselförbud förelåg.

Tingsrätten avgjorde målet i Z.R:s utevaro. Han hade under förundersökningen erkänt att han försökt föra in tårgassprayen.

Ystads tingsrätt (1992-05-12, tingsnotarien Christina Åkerhed samt nämndemännen Gerhard Andersson, Kerstin Sällström och Åke Johansson) dömde Z.R. enligt 1 § 1 st och 8 § lagen (1960:418) om straff för varusmuggling samt 23 kap. 1 § brottsbalken till 40 dagsböter å 30 kr.

Z.R. vädjade mot domen och yrkade hovrätten skulle "annullera straffet" eller sätta ned böterna.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1992-09-25, hovrättsråden Björn Eilard och Agneta Ohlsson, referent, samt adjungerade ledamoten rådmannen Anders Nilsson) fastställde tingsrättens domslut.

Hovrätten yttrade i sina domskäl: Z.R. har erkänt att han medförde en tub tårgasspray när han skulle resa in i Sverige. Vad han anfört om att han inte kände till att det var förbjudet att föra in tårgas i Sverige är inte av beskaffenhet att fritaga honom från ansvar för försök till varusmuggling.

Anledning att ändra det av tingsrätten bestämda straffet föreligger inte. Målnummer B 689/92