RH 1993:63

Sedan en för bevisändamål beslagtagen och sedermera kvarstadsbelagd personbil överlåtits, har förvärvaren begärt att få ut bilen. Begäran har avslagits, inte med hänvisning till överlåtelseförbudet enligt 27 kap. 10 § andra stycket rättegångsbalken, utan med motivering att det skulle strida mot beslagsändamålet att lämna ut bilen förrän beslaget uttömt sin straffprocessuella funktion.

En personbil togs i beslag för utredning om brott (bevisbeslag). Under beslagets bestånd överläts bilen till ny ägare. Efter överlåtelsen hävdes beslaget och bilen belades istället med kvarstad. Kvarstadsbeslutet verkställdes av kronofogdemyndigheten. I besvär över kronofogdemyndighetens beslut yrkade förvärvaren, R.Z., att bilen omedelbart måtte lämnas ut till henne under åberopande av att hon ägde bilen då den belades med kvarstad.

Svea hovrätt (1993-03-18, hovrättslagmannen Christer Rune, hovrättsrådet Mats Jender, referent, och t.f. hovrättsassessorn Maria Lindh) lämnade besvären utan bifall samt anförde i motiveringen: Personbilen var tagen i beslag för utredning om brott när den överlåtelse R.Z. åberopar skulle ha gjorts. Hennes uppgivna förvärv - om ens lagligen grundat och gällande parterna emellan - har såvitt utredningen ger vid handen, inte blivit bindande för överlåtarens borgenärer. Och även om så har varit fallet, skulle bilen inte ha kunnat lämnas ut till R.Z. förrän beslaget uttömt sin straffprocessuella funktion och fördenskull blivit hävt. Hovrätten lämnar följaktligen besvären utan bifall.

Målnummer Ö 815/93