RH 1993:97

Fråga om muntligt förhör i mål om särskild handräckning.

Partrederiet med fiskemotorskeppet SLNJ/Stella Nova yrkade i ansökan om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län att Ikano Finans AB skulle förpliktas att till partrederiet återställa dels en display och dels en tranceiver-unit tillhörande en Sonar Furuno CSH-70 anläggning.

Som stöd för ansökningen anförde partrederiet: Partrederiet har förhyrt egendomen enligt leasingavtal. Egendomen levererades och inmonterades i fiskebåten Stella Nova av Furuno Sverige AB någon gång i juni-juli 1992. Partrederiet är i dröjsmål med samtliga leasingavgifter utom den första förhöjda leasingavgiften. Furuno Sverige AB såsom ombud för Ikano kontaktade vid två tillfällen i december 1992 partredarna och meddelade att man ämnade återta den leasade egendomen. Partredarna motsatte sig att återtagning skedde. Någon gång under tiden 1992-12-19--23 har Furuno Sverige AB i egenskap av ombud för Ikano utan partrederiets medgivande olovligen från fiskefartyget avlägsnat egendomen. Utrustningen har för stadigvarande bruk anbringats i fartyget. Den skall därmed anses utgöra tillbehör till fartyget. Ikano kan till följd därav inte göra gällande någon rätt till egendomen.

Ikano bestred ansökningen och gjorde gällande bl.a. att återtagandet skett i samförstånd med partredarna.

Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län (1993-02-22, kronofogden Krister Arnström) avslog ansökningen.

I motiveringen anfördes.

Ikano har invänt att återtagning av den omstridda egendomen skett i samförstånd med partredarna. Vad partrederiet åberopat till stöd för sin ansökan kan därför inte läggas till grund för bifall till ansökningen. Den skall därför avslås.

Partrederiet besvärade sig och yrkade bifall till sin begäran om särskild handräckning. Som grund anfördes att återtagandet av utrustningen varit olovligt, eftersom det inte förelegat något samförstånd mellan parterna härom. Partrederiet åberopade i hovrätten till styrkande av att återtagandet av utrustningen skett utan samtycke vittnesförhör med partredaren S.B.

Hovrätten för Västra Sverige (1993-06-02, hovrättslagmannen Dan Fernqvist samt hovrättsråden Ann-Christine Persson, referent, och Ola Olsson) lämnade besvären utan bifall samt yttrade.

Syftet med den summariska processformen särskild handräckning är att en sökande snabbt och enkelt skall kunna få rättelse vid en olovlig besittningsrubbning. Förfarandet hos kronofogdemyndigheten är skriftligt. Den sökande som i ett skriftligt förfarande har svårt att förebringa sådan bevisning att han kan vinna framgång och som därför har intresse av att en muntlig förhandling kommer till stånd kan i stället välja en annan processform. Mot bakgrund härav finner hovrätten inte skäl att hålla muntligt förhör i målet.

1 målet är ostridigt att utrustningen befunnit sig i partrederiets besittning och att bolaget återtagit densamma. Bolaget har hävdat att detta återtagande skett med partrederiets samtycke medan partrederiet gjort gällande att samtycke saknats. Eftersom det på grund härav är ovisst om bolagets åtgärd att återta egendomen varit lovlig eller olovlig kan partrederiets talan inte handräckningsvis bifallas.

Målnummer Ö 506/93