RH 1993:98

Straffmätning i mål angående grov vårdslöshet i trafik.

Vederbörande åklagare yrkade vid Stockholms tingsrätt ansvar å P.B. för grov vårdslöshet i trafik under följande påstående: Vid förande av en personbil den 6 januari 1992 i centrala Stockholm har P.B. i avsevärd grad brustit i omsorg och varsamhet genom att dels på Upplandsgatan, Torsgatan och S: t Eriksgatan köra väsentligt fortare än trafikförhållandena medgivit, med påföljd att han flera gånger hållit på att förlora kontrollen över bilen, dels på Torsgatan och vid S:t Eriksgatan föra bilen på mötande trafiks vägbana, varvid flera bilister tvingats till undanmanövrer för att undgå kollision, dels vid Karlbergsvägen köra mot rött ljus. Gärningen bör bedömas som grov, enär P.B. därigenom ådagalagt grov oaktsamhet och även visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom.

P.B. förnekade vad honom lades till last. Han uppgav:

Han är ägare till den ifrågavarande bilen och brukar alltid ha sitt körkort liggande i den. Bilnycklarna brukar ligga på ena däcket för att möjliggöra för kamrater att använda bilen. Sju eller tio personer kan utnyttja den möjligheten. Han vet inte vem som använde bilen den 6 januari 1992. Han gjorde det i vart fall inte själv.

Tre vittnen hördes, alla polismän som förföljt P.B. under den med åtalet avsedda färden.

Stockholms tingsrätt (1992-12-09, rådmannen Urban Almqvist och nämndemännen Kerstin Stridsberg, Hans Axelsson och Irja Kaakko) fann genom vittnesmålen åklagarens påståenden till alla delar styrkta, bedömde vårdslösheten som grov och dömde P.B. till fängelse en månad.

Åklagaren - ensam - överklagade domen och yrkade straffskärpning.

P.B. bestred ändring.

I hovrätten hördes P.B. ånyo men förebragtes övrig bevisning medelst tingsrättens upptagningar.

Svea hovrätt (1993-05-04, hovrättsråden Kerstin André, referent, och Tommy Lennberg, t.f. hovrättsassessorn Åsa Tysklind samt nämndemännen Erling Friberg och Sune Björklund) fann att, i enlighet med tingsrättens i skuldfrågan ej överklagade dom, P.B. skulle dömas för grov vårdslöshet i trafik, och dömde honom, med ändring i påföljdsfrågan, till fängelse fem månader. Såsom domskäl uttalade hovrätten:

P.B. har genom sitt körsätt överträtt ett flertal grundläggande trafikregler. Körningen har ägt rum i Stockholms centrala delar, där det även nattetid förekommer inte obetydlig trafik. Han har framfört sitt fordon i mycket hög fart och har vid åtminstone ett par tillfällen tappat kontrollen över det. Risken för att en allvarlig trafikolycka skulle kunna ha inträffat, måste bedömas som överhängande. P.B. har vidare, såvitt framkommit, inte ens försökt att undvika kollision med mötande trafik när han färdades på fel körbana på Torsgatan. Att en olycka då kunde undvikas har helt berott på att förarna av de mötande fordonen lyckades väja undan. P.B. har genom sitt handlingssätt visat en fullständig likgiltighet för andra människors liv och egendom.

Hovrätten finner att omständigheterna har varit sådana att brottets straffvärde är betydligt högre än vad tingsrätten ansett. Därvid beaktar hovrätten även det faktum - som åklagaren framhållit - att de farliga trafiksituationerna uppkommit när P.B. försökte köra ifrån polisen i det uppenbara syftet att slippa genomgå en alkoholtest. Åklagarens yrkande om straffskärpning skall således bifallas.

Målnummer B 147/93