Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1951-09-28
Ändring införd
SFS 1951:649 i lydelse enligt SFS 2015:59
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt


1 §  Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

[S2]Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år. Lag (1994:1416).

Förande av fordon, se inledning på sidan. Detta brott straffas om det begås uppsåtligen eller om personen med vetskap om att det finns en risk för att något inträffar tar en risk att olycka sker, även om det inte är avsikten. Personer som är mycket trötta, bryter mot regler, farliga omkörningar, kör mot rött ljus eller annan stopplikt, fortkörning eller har ett stort ansvar i trafiken. Andra bedömningsorsaker är olämpligt uppträdande vid framförande av fordon, hit kan användande av mobiltelefon räknas in men då uppskattas även risken för att en olycka inträffar genom en bedömning av om föraren tagit en medveten risk eller inte. En medveten risk tas då det föreligger någon särskild risk för trafikolycka och bedömningsgrunder för detta är trafikförhållandena, hur stor trafik, hur kontrollerad körningen varit i övrigt, förarens uppsikt över trafiken och körningen. I NJA 2009 s. 819 ogillade HD åtalet mot en busschaufför som i sin högra hand höll en mobiltelefon och i sin vänstra hand ett papper på vilken han gjorde anteckningar samtidigt som han körde en buss med passagerare. Att någon däremot brister i uppmärksamhet just för ett ögonblick är inte straffbart. jmf 5 §.

Grov vårdslöshet

2 §  Hindrar eller stör vägtrafikant eller den som för spårvagn onödigtvis i väsentlig mån trafiken på väg, dömes, där ej gärningen är belagd med straff enligt 1 §, till böter. Lag (1975:611).

Förande av fordon, se inledning på sidan.


3 §  För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

[S2]För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsidosättande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter.

[S3]Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet såsom förare av körkortspliktigt fordon anställer och brukar den som inte äger rätt att föra fordonet, eller i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, dömes likaledes till böter.

[S4]Första–tredje styckena äger motsvarande tillämpning på förare av traktor, moped klass II, snöskoter, terränghjuling, motorredskap eller spårvagn och på den som anställer eller brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att föra sådant fordon. Lag (2009:122).

4 §  Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit narkotika som avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares ordination.

[S3]För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat medel.

[S4]Första och andra styckena gäller inte förare av motordrivet fordon, som är avsett att föras av gående.

[S5]Första, andra och tredje styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår som ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1999:217).

4 a §  Är ett brott som avses i 4 § första, andra eller tredje stycket att anse som grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om

  1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften,
  2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
  3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Lag (1999:217).

5 §  Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S2]Är brottet med hänsyn till omständigheterna att anse som grovt, döms till fängelse i högst ett år.

[S3]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även den som för spårvagn och den som annorstädes än på väg för motordrivet fordon. Lag (1986:1248).

6 § Har upphävts genom lag (1988:944).

7 §  Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.

[S2]Om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet.

[S3]Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.

[S4]Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott finns i 24 a24 d §§polislagen (1984:387) och i 911 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Lag (2015:59).

Om föraren inte äger bilen får förverkande ske endast om de rätta ägarna medverkat till den tilltalades trafikbrott och åklagaren för en förverkandetalan i samband med åtalet mot de rätta ägarna för medverkan till trafikbrotten eller särskilt enligt lagen om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. se NJA 1991 s. 496. Däremot hindras inte att förverkande sker om en bil köpts på avbetalning utan återtagandeförbehållande, se NJA 2006 s. 751. 29 kap. 5 § 1 st. p. 8 BrB och 30 kap. 4 § 1 st. BrB beaktas vid både påföljdsval och straffmätning.

Prop. 2014/15:26: Om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska det vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beaktas om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet.

Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats. Bestämmelser om tillfälligt ...

Prop. 2004/05:135: Ändringen i första stycket, som motiveras i avsnitt 10.4, innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta annan egendom än fordon som använts som hjälpmedel vid brott om det behövs för att förebygga brott, och förverkande inte är oskäligt. Utrustning för exempelvis trimning av fordon torde kunna förverkas enligt denna bestämmelse, förutsatt att utrustningen främjar ett brott enligt trafikbrottslagen. ...

Prop. 2003/04:159: I paragrafen införs ett nytt andra stycke med en upplysning om att det i 24 a och 24 b §§polislagen (1984:387) finns bestämmelser som möjliggör tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott.

8 §  Undersökningsledaren eller åklagaren får omedelbart besluta att ett fordon som har tagits i beslag för att det skäligen kan antas bli förverkat enligt 7 § får säljas eller förstöras, om fordonets värde understiger en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde vid beslaget. Ett sådant beslut får dock verkställas tidigast tre veckor efter det att en underrättelse om beslutet har sänts till den som beslaget har gjorts hos.

[S2]Ett beslut enligt första stycket får inte överklagas. Om rättens prövning av beslaget har begärts enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken, får dock fordonet inte säljas eller förstöras innan beslaget har prövats av tingsrätten.

[S3]Intäkter vid försäljning tillfaller staten. Lag (2015:59).

Prop. 2014/15:26: beslaget. Ett sådant beslut får dock verkställas tidigast tre veckor efter det att en underrättelse om beslutet har sänts till den som beslaget har gjorts hos.

Ett beslut enligt första stycket får inte överklagas. Om rättens prövning av beslaget har begärts enligt 27 kap. 6 § rättegångsbalken , får dock fordonet inte ...

9 §  Om ett fordon som sålts eller förstörts enligt 8 § inte förverkas, har ägaren rätt till ersättning. För egendom som har sålts lämnas ersättning med det belopp som influtit vid försäljningen. Om fordonet har förstörts, lämnas ersättning med skäligt belopp.

[S2]Beslut om ersättning fattas av Polismyndigheten efter ansökan av fordonets ägare. Lag (2015:59).

Prop. 2014/15:26: rätt till ersättning. För egendom som har sålts lämnas ersättning med det belopp som influtit vid försäljningen. Om fordonet har förstörts, lämnas ersättning med ett skäligt belopp.

Beslut om ersättning fattas av Polismyndigheten efter ansökan av fordonets ägare.

Paragrafen ...

10 §  Den som är missnöjd med ett beslut om ersättning enligt 9 § andra stycket får inom en månad från det att han eller hon fick del av beslutet begära rättens prövning av det. Ansökan görs till den tingsrätt som kunnat pröva beslaget. Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

[S2]Ersättningen betalas ut av Polismyndigheten sedan beslutet vunnit laga kraft. Lag (2015:59).

Prop. 2014/15:26: Paragrafen är ny. Övervägandena finns i avsnitt 6. Enligt första stycket får den som delgetts ett ersättningsbeslut enligt 9 § och inte är nöjd med det, inom en månad begära att domstol prövar ersättningsfrågan. En sådan ansökan får göras till den tingsrätt som kunnat pröva beslaget, dvs. rätten i den ort där brottet förövades (se 19 kap. ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni 1934 (nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall upphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.

Ändring, SFS 1957:355

Omfattning
ändr. 4 § 2 mom

Ändring, SFS 1958:223

Omfattning
ändr. 3 §

Ändring, SFS 1964:881

Omfattning
ändr. 1 §

Ändring, SFS 1966:252

Omfattning
ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:749

Förarbeten
Prop. 1972:137
Omfattning
ändr. 1-5 §§

Ändring, SFS 1972:753

Omfattning
ikrafttr. av 1972:749

Ändring, SFS 1974:830

Förarbeten
Prop. 1974:154
Omfattning
ändr. 4 §

Ändring, SFS 1975:611

Förarbeten
Prop. 1975:22
Omfattning
ändr. 1-5 §§

Lag (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1976/77:113
Omfattning
ändr. 3 §

Förordning (1977:721) om ikraftträdande av lagen (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Omfattning
ikrafttr. av 1977:478

Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1977/78:77
Omfattning
ändr. 4 § 1, 2 mom; nytt 4 § 3 mom

Lag (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1979/80:178
Omfattning
ny 6 §

Lag (1982:303) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1981/82:204
Omfattning
nytt 4 § 4 mom

Lag (1985:195) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1983/84:117
Omfattning
upph. 4 § 4 mom
Ikraftträder
1985-05-01

Lag (1986:1248) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1986/87:34
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (1987:281) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1986/87:81
Omfattning
ändr. 4 § 3 mom; ny 7 §
Ikraftträder
1987-07-01

Lag (1988:944) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1987/88:120
Omfattning
upph. 6 §
Ikraftträder
1989-01-01

Lag (1989:394) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1988/89:118
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1989-07-01

Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Prop. 1989/90:2
Omfattning
ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraftträder
1990-07-01

Lag (1993:1463) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Rskr. 1993/94:78, Prop. 1993/94:44, Bet. 1993/94:JuU11
Omfattning
ändr. 4 a, 7 §§
Ikraftträder
1994-02-01

Lag (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Förarbeten
Rskr. 1994/95:40, Prop. 1994/95:23, Bet. 1994/95:JuU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-01-01

Lag (1998:494) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:166, Prop. 1998/99:43, Bet. 1998/99:JuU15
Omfattning
ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:880) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och med den 31 mars 2000.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2004:1031) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:5, Prop. 2003/04:159, Bet. 2004/05:JuU3
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2008:323) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-10-01

Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
  2. Om det senaste brottet har begåtts före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:112, Prop. 2014/15:26, Bet. 2014/15:JuU10
Omfattning
ändr. 7 §; nya 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2015-04-01