RH 1994:145

Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 5 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: K-Å.L. har som ställföreträdare för Gyllene Rattens Taxi AB med säte i Stockholm under tiden 1989 till den 6 juni 1991 då bolaget försattes i konkurs uppsåtligen åsidosatt den bolaget åvilande bokföringsskyldigheten genom att inte kronologiskt och systematiskt löpande bokföra uppkomna affärshändelser samt upprätta årsbokslut för räkenskapsåren 1989 och 1990. Till följd härav har rörelsens resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse en månad.