RH 1994:148

Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 8 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: Städkontakt AB med säte i Södertälje har från 1987 bedrivit städverksamhet i Stockholmsområdet. Bolaget försattes i konkurs vid Södertälje tingsrätt den 14 augusti 1990. M.S. har varit ställföreträdare för bolaget och ansvarat för verksamheten från den 1 oktober 1987 fram till konkursutbrottet i enlighet med utfärdad generalfullmakt. I denna egenskap har M.S. uppsåtligen åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att underlåta att bevara räkenskapsmaterial i form av dagbok och huvudbok samt genom att underlåta att upprätta och avge årsredovisning. Till följd härav har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning inte kunnat bedömas.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse två månader.

Skäl: Den brottslighet som M.S. har gjort sig skyldig till är sådan att starka skäl talar för att hon bör ådömas ett fängelsestraff. Endast om det finns särskilt beaktansvärda personliga omständigheter som talar däremot kan annan påföljd övervägas. - Hovrätten gör den bedömningen att det, även med beaktande av M.S:s ålder (anm: född 1921) och personliga situation, inte föreligger något hinder mot att ådöma henne ett kortare fängelsestraff. (anm: M.S. dömdes 1984 för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och 1986 för överträdelse av näringsförbud, ånyo till villkorlig dom).