RH 1994:153

Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 13 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: M.A. har som enskild näringsidkare inom Upplands Väsby kommun under tiden den 21 oktober 1987 - den 21 oktober 1992 uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att han underlåtit tillse att räkenskapshandlingarna för nämnda tid bevarats.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i fråga om valet av påföljd. Vad tingsrätten bestämt om strafftidens längd kan godtas. (Tingsrätten: Bokföringsbrott, som avser underlåtenhet att bevara räkenskapsmaterial, är ett brott av sådan art att det normalt bör följas av ett fängelsestraff. Det saknas anledning att i detta fall göra någon annan bedömning. M.A. skall således dömas till fängelse. Straffets längd bör bestämmas till en månad.)