RH 1994:154

Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 14 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: N-Å.R. har under tiden mars-juni 1991 varit styrelseledamot i och drivit företaget Art Sweat & Tees AB i Norberg. Han har under samma tid uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att bokföra affärshändelserna i rörelsen. Rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning har härigenom inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 30 dagsböter.

Skäl: N-Å.R. skall dömas för bokföringsbrott till den av tingsrätten bestämda påföljden. (Tingsrätten: Rörelsens omfattning har varit blygsam. N-Å.R. har uppenbarligen inte haft som syfte att undandra bolagets inkomster från skatt. Underlåtenheten att bokföra har snarare berott på ekonomiska svårigheter. Dessa omständigheter sammantagna gör att tingsrätten anser att påföljden kan stanna vid en icke frihetsberövande påföljd. Denna bör bestämmas till villkorlig dom kombinerad med ett bötesstraff.)