RH 1994:157

Brottsrubricering och påföljd i mål om bokföringsbrott. - Referat nr 17 av totalt 18 hovrättsdomar som meddelats under år 1994 (referat RH 1994:141-158). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av hovrätten bestämda påföljden. I den mån hovrätten angett särskilda skäl för sin bedömning i frågan om påföljdsvalet har de egentliga skälen återgivits i referaten. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.S. har under maj 1985 - 29 april 1987 bedrivit rörelse med den enskilda firman Terli städ under bostadsadressen och således varit bokföringsskyldig. Hon har därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt denna skyldighet genom att

a) dels underlåta att bokföra egna kontanta uttag till ett okänt belopp ur kassan, varvid kassasaldot den 31 december 1986 blivit för högt

b) dels bokföra ett flertal affärshändelser under 1985 först under 1986

c) dels i flera fall under 1985-1987 underlåta att upprätta godtagbara verifikationer med datum och kvittens avseende löneutbetalningar. Till följd härav har rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning ej kunnat i huvudsak bedömas. T.S. försattes den 29 april 1987 i konkurs.

Rubricering: bokföringsbrott (11 kap. 5 § BrB).

Påföljd: villkorlig dom jämte 40 dagsböter (avser även oredlig uppbördsredovisning och brott mot 81 § uppbördslagen).

Skäl: För gärningar av den art som T.S. befunnits skyldig till är fängelse den normala påföljden. Med beaktande emellertid av dels att lång tid förflutit sedan gärningarna ägde rum, dels att T.S. numera upphört med näringsverksamhet dels ock hennes personliga förhållanden; främst att hon ensam har ansvaret för en hemmavarande förståndshandikappad son, finner hovrätten att påföljden bör bestämmas till villkorlig dom. Tillräckliga skäl att inte förena denna påföljd med böter föreligger ej.