RH 1994:39

Adoptionsansökan beträffande barn från Somalia har avvisats eftersom ansökan var så bristfällig att den inte kunde läggas till grund för en saklig prövning i ärendet.

Linköpings tingsrätt

Makarna M.J.A. och Z.B.W. ansökte vid Linköpings tingsrätt om tillstånd att få antaga A.M.B., född 1987, och A.A.A., född 1985, som adoptivbarn. Till stöd för sin ansökan anförde de: A.A.A. är kusinbarn till M.J.A. och A.M.B. är syskonbarn till Z.B.W.. Barnens föräldrar omkom 1988 i samband med stridigheter i Somalia. Enligt somalisk tradition tar släktingar hand om varandras barn om dessa har förlorat sina föräldrar. M.J.A. och Z.B.W. har således åtagit sig att bidra till barnens försörjning. Såvitt de vet saknas officiella handlingar angående barnen. De känner till när barnen föddes eftersom de då vistades i Somalia.

Tingsrätten förelade makarna att komplettera sin ansökan med bl.a. intyg om barnens existens i form av personbevis, födelseattest eller motsvarande samt även intyg som verifierar att deras föräldrar inte längre är i livet. Makarna svarade att de på grund av det rådande kriget i Somalia inte kunde inge de intyg som tingsrätten begärde.

Linköpings tingsrätt (1993-06-29, rådmannen Gunnar Hillman samt nämndemännen Anna-Maja Hultgårdh och Marie-Louise Falkenberg) ogillade ansökan. Som skäl angav tingsrätten: Barnen vistas enligt uppgift någonstans i de norra delarna av Somalia. Någon närmare utredning om barnens nuvarande förhållande finns inte. Frågan om adoption har inte prövats av någon myndighet i Somalia. Det kan därför inte bedömas om en adoption, som under vissa förutsättningar kan ske i Somalia enligt vad inhämtade uppgifter om somalisk rätt visar, skulle medföra olägenhet för barnen om adoptionen inte skulle bli gällande i Somalia.

Nämndemannen Bo Olofsson var skiljaktig och biföll ansökan.

M.J.A. och Z.B.W. anförde besvär över beslutet och yrkade att hovrätten skulle bevilja deras ansökan om adoption.

Till stöd för sin talan anförde makarna: Somalia är ett land i total upplösning och kaos. Det finns inga myndigheter som kan göra utredningar om barnens förhållanden eller pröva adoptioner.

Göta hovrätt (1992-02-14, hovrättsrådet Carl Wilhelm Nisser, adjungerade ledamoten rådmannen Jan Carrick, referent, och t.f. hovrättsassessorn Carina Crantz) upphävde tingsrättens beslut och avvisade adoptionsansökan.

I motiveringen uttalade hovrätten följande.

Av utredningen i målet framgår att sökandena trots föreläggande inte ingivit handlingar som ens styrker A.A.A:s och A.M.B:s existens. Somalia befinner sig sedan några år i ett krigsliknande tillstånd, och det torde därför vara mycket svårt att inhämta några officiella uppgifter om barnen och deras föräldrar. Det nuvarande materialet är emellertid, även med beaktande härav, inte tillräckligt för att möjliggöra en saklig prövning. Domstolens utredningsskyldighet i adoptionsärenden omfattar inte de grundläggande uppgifter som saknas i målet. Eftersom någon prövning i sak alltså inte kan ske av adoptionsansökan skall den, med upphävande av tingsrättens beslut, avvisas.

Målnummer Ö 989/93