RH 1994:5

Åtal för vårdslös uppbördsredovisning avseende arbetsgivaravgifter har ogillats, enär gärningen inte avsett skatt eller avgift som innehållits för annan.

Åklagarmyndigheten i Gävle yrkade vid Gävle tingsrätt ansvar å C.J. för bl.a. vårdslös uppbördsredovisning enligt följande:

C.J. har i egenskap av styrelse i Gävle Fasadställningar AB i Gävle i vart fall av grov oaktsamhet för uppbördsmånaderna mars-maj, juli, oktober-december 1989 i ingivna uppbördsdeklarationer upptagit arbetsgivaravgifterna med ett sammanlagt 226 662 kr för lågt belopp och för uppbördsmånaderna augusti samt september 1989 underlåtit att inge uppbördsdeklarationer avseende arbetsgivaravgifter oaktat arbetsgivaravgifter för sistnämnda månader skulle ha redovisats med 97 373 kr.

Gävle tingsrätt (1991-10-24, rådmannen Hilding Fröberg samt nämndemännen Nancy Gilberg, Margareta Pedersen och Bertil Olsson) fann genom C.J:s erkännande åtalet styrkt och dömde henne för vårdslös uppbördsredovisning till böter.

Åklagaren vädjade mot domen med yrkande att åtalet för vårdslös uppbördsredovisning måtte ogillas.

C.J. förelades att inkomma med genmäle men avhördes inte.

Hovrätten för Nedre Norrland (1993-12-03, hovrättslagmannen Barbro Hegrelius Jonson, adjungerade ledamoten, f.d. lagmannen Åke Åkebring och hovrättsassessorn Kristina Bratteberg, referent) ogillade åtalet för vårdslös uppbördsredovisning och anförde i domskälen följande:

Åtalet för vårdslös uppbördsredovisning avser dels att C.J. i under viss tid avgivna uppbördsdeklarationer upptagit arbetsgivaravgifter med för lågt belopp, dels att hon under annan tid helt underlåtit att avge uppbördsdeklarationer avseende arbetsgivaravgifter.

Ansvar för vårdslös uppbördsredovisning förutsätter att den brottsliga handlingen avser en skatt eller avgift som innehållits för annan. Eftersom skyldigheten att erlägga arbetsgivaravgifter åvilar arbetsgivaren kan sådana avgifter inte anses innehållna för annan. Åtalet för bristande redovisning av arbetsgivaravgifter skall därför ogillas.

Målnummer B 467/91