Upphävd författning

Lag (1981:691) om socialavgifter

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1981-06-18
Ändring införd
SFS 1981:691 i lydelse enligt SFS 2000:195
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den allmänna försäkringen, ålderspensioneringen och vissa andra sociala ändamål.

[S2]Att denna lag tillämpas även i fråga om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och allmän löneavgift framgår av lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

[S3]Om nedsättning av socialavgifter som regionalpolitiskt stöd finns särskilda bestämmelser. Föreskrifter om avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter finns i lagen (1995:287) om anställningsstöd och i lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse från lagen (1981:691) om socialavgifter. Lag (1999:597).

[K1]2 §  Avgifterna utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifter skall betalas av den som är arbetsgivare. Egenavgifter skall betalas av den som är försäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och som har inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap.2 eller 2 a § lagen om allmän försäkring eller 2 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. Med inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap.2 och 2 a §§ lagen om allmän försäkring skall även likställas inkomst för eget arbete i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar.

[S2]Vid tillämpning av denna lag skall, även om ett anställningsförhållande inte föreligger, den som har utgett sådan ersättning som enligt bestämmelserna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring eller enligt bestämmelserna i 2 kap.11 eller 12 § lagen om inkomstgrundad ålderspension är att hänföra till inkomst av anställning anses som arbetsgivare. Med inkomst av anställning enligt 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring skall i denna lag likställas inkomst i form av andra skattepliktiga förmåner än pengar samt kostnadsersättning som inte enligt 8 kap.19 eller 20 §skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag. I fråga om skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen (1999:1229) i form av rabatt, bonus eller annan förmån som ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen, anses som arbetsgivare, om denne är någon annan än den som är skattskyldig för förmånen. I fråga om skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen i form av en förmån eller ersättning, som getts ut eller anses utgiven av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person, skall den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige anses som arbetsgivare, om förmånen eller ersättningen har sin grund i anställningen i Sverige och det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och den skattskyldige. Lag (1999:1249).

Prop. 1996/97:19: Ändringen innebär att det i andra stycket anges vem som skall anses som arbetsgivare vad gäller skattepliktig intäkt av tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån som utgetts på grund av kundtrohet eller liknande. Det är den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för rabatten eller bonusen som skall anses som arbetsgivare, om denne är någon annan än den som är skattskyldig för förmånen.

I övrigt stämmer ändringen överens med den föreslagna ...

Prop. 1997/98:133: ligt kommunalskattelagen skall taxeras som intäkt av näringsverksamhet kan inte inrymmas under bestämmelsen annat än i de fall den som åtnjuter förmånen av någon anledning saknar F-skattsedel, t.ex. på grund av att den återkallats.

I ett tillägg i

 • RÅ 2003:89:Ersättning som ett bolag betalat till personer, vilka genom bolagets försorg fått arbetstillstånd i Sverige, vid plockning av vilt växande bär har ansetts utgöra ersättning för arbete. Arbetsgivaravgifter har därför beräknats på ersättningen.
 • RÅ 2000:29:Konkursbo har ansetts som avgiftsskyldigt för arbetsgivaravgifter på utdelning i konkurs avseende lön till tidigare anställda hos konkursgäldenären.
 • RH 1994:5:Åtal för vårdslös uppbördsredovisning avseende arbetsgivaravgifter har ogillats, enär gärningen inte avsett skatt eller avgift som innehållits för annan.
 • NJA 1998 s. 834:Beslut i fråga som hänskjutits av TR till prövning av HD. Efter det att ett aktiebolag försatts i konkurs utbetalas garantibelopp enligt lönegarantilagen. Fordran avseende av länsstyrelsen erlagda arbetsgivaravgifter på de utbetalda beloppen har ansetts inte kunna göras gällande i bolagets konkurs.

[K2]1 §  En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§ för varje år betala

 1. sjukförsäkringsavgift med 8,50 procent, 2. efterlevandepensionsavgift med 1,70 procent, 3. ålderspensionsavgift med 10,21 procent, 4. föräldraförsäkringsavgift med 2,20 procent, 5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent, 6. arbetsmarknadsavgift med 5,84 procent.

[S2]Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande ersättning som avses i 2 kap.11 eller 12 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension betala endast ålderspensionsavgift. Lag (1999:964).

Ändrad: SFS 1999:964 (Budgetpropositionen för år 2000), 1997:938 (Budgetpropositionen för 1998), 1995:899 (Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m.), 1986:331 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87), 1985:513 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m.m. (kompletteringsproposition);), 1994:1957 (Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.), 1998:679 (Inkomstgrundad ålderspension, m.m.), 1993:1559 (Fortsatt reformering av företagsbeskattningen), 1985:323 (om företagshälsovård och arbetsanpassning), 1987:266 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88), 1996:1066 (None), 1989:633 (med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropsition)), 1995:1492 (None), 1991:1236 (Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen), 1984:1106 (om avgiftsuttag till försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeförsäkringen), 1991:1050 (om sjuklön, m.m.), 1984:526 (med förslag till slutlig regiering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m.m. (kompietteringsproposition)), 1982:1235 (om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m.), 1982:1234 (om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m.), 1992:1707 (om ändrad sjukersättning m. m.), 1992:382 (om avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m.), 1994:1747 (Förändringar i finansieringen av det allmänna pensionssystemet, m.m. ), 1982:369 (om ändringar i sjukförsäkringen m.m.), 1991:1992 (om sänkt socialavgift till sjukförsäkringen), 1991:1993 (om sänkt socialavgift till sjukförsäkringen)

[K2]2 §  En arbetsgivare som sysselsätter sjömän skall på den ersättning som utgetts till sådana för varje år betala även sjömanspensionsavgift med 1,20 procent.

[S2]I fråga om sjömän skall sjukförsäkringsavgift och arbetsmarknadsavgift beräknas efter de procentsatser som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket årligen fastställer. Procentsatserna skall utgöra den andel av de i 1 § första stycket 1 och 6 angivna procentsatserna som svarar mot förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på svenska handelsfartyg i medeltal för den 30 september de tre år som närmast föregått det år då procentsatserna fastställs. Hänsyn skall därvid inte tas till fartyg med en bruttodräktighet understigande 300. Procentsatserna beräknas med två decimaler.

[S3]Med sjöman avses i denna lag arbetstagare som har sådan sjöinkomst som avses i 64 kap.3 och 4 §§inkomstskattelagen (1999:1229). Lag (1999:1249).

[K2]3 §  Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgivaren under året har utgett som lön i pengar eller annan ersättning för utfört arbete eller eljest med anledning av tjänsten, dock inte pension, eller andra skattepliktiga förmåner. I underlaget skall även ingå sådan annan ersättning för utfört arbete som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Med lön likställs

 1. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),
 2. kostnadsersättning som inte enligt 8 kap.19 eller 20 §skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag,
 3. ersättning som en arbetsgivare utger till en allmän försäkringskassa som följd av bestämmelsen i 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön.

[S3]Ersättning som avses i andra stycket 3 skall anses som ersättning till arbetstagare vid tillämpning av 4 och 5 §§. Lag (1998:679).

 • RÅ 2003:89:Ersättning som ett bolag betalat till personer, vilka genom bolagets försorg fått arbetstillstånd i Sverige, vid plockning av vilt växande bär har ansetts utgöra ersättning för arbete. Arbetsgivaravgifter har därför beräknats på ersättningen.
 • RÅ 1993:18:Enligt kollektivavtal mellan Svenska Film- och Biografföreningen och Svenska Teaterförbundet var vissa kategorier av medverkande vid filminspelning berättigade till särskild ersättning i form av royalty, om producenten visade eller spred filmen i viss större omfattning. När denna ersättning, som enligt avtalet skulle utbetalas till och därefter fördelas av Svenska Teaterförbundet, har utbetalts till medverkande i filmproduktion har ersättningen ansetts skola ingå i underlaget för beräkning av avgifter enligt 2 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter.
 • RÅ 2002:10:Förmån av delvis fri kost har ansetts föreligga när anställda fått betala ett pris för måltider som understiger marknadsvärdet. Värdet av förmånen har dock jämkats med hänsyn till att måltiden haft karaktär av s.k. snabbmat.
 • RÅ 2002:109:Förmån av fria betalkort som arbetsgivare tillhandahållit anställda har inte utgjort underlag för uttag av arbetsgivaravgifter, eftersom förmånen var skattefri för mottagarna.
 • RÅ 2002:35:En arbetstagare med bostadsorten som tjänsteställe har, då hans tjänstgöring på annan ort sträckt sig över flera helger, av sin arbetsgivare fått ersättning för en resa högst var fjortonde dag mellan tjänstgöringsorten och bostadsorten. Arbetsgivaren har ansetts skyldig att redovisa arbetsgivaravgifter för ersättningen, då resorna inte ansetts utgöra tjänsteresor.
 • RÅ 2001:44:Med begreppet "hela personalen" i 32 § 3 e mom. kommunalskattelagen (1928:370) avses samtliga anställda oavsett anställningsvillkor.
 • RÅ 2003:73:I fall då arbetsgivare tillhandahållit anställda övernattningsbostad och de anställda erlagt ersättning härför har av arbetsgivaren utgivna nattraktamenten efter avdrag för ersättningen ansetts skola ingå i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter.

[K2]4 §  Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

 1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte uppgått till 1 000 kronor,
 2. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 3. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
 4. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid inkomsttaxeringen,
 5. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som arbetstagare haft att täcka med ersättningen,
 6. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna inte räknas som pensionsgrundande inkomst enligt 2 kap. 16 § andra stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
 7. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfarandet är av utländsk nationalitet,
 8. ersättning som på grund av bestämmelserna i 11 kap.22 och 23 §§inkomstskattelagen (1999:1229) inte skall tas upp som intäkt,
 9. ersättning som enligt 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring skall anses som inkomst av annat förvärvsarbete,
 10. inkomst som avses i 10 kap. 3 § 1-3 inkomstskattelagen,
 11. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket1-5 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda skatt,
 12. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring,
 13. sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål från vilken enligt de fyra sista meningarna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen om allmän försäkring skall bortses vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst,
 14. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter och utgår på grund av ansvarighetsförsäkring vilken åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,
 15. ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993 och ersättningen utgår på grund av sådan ansvarighetsförsäkring som anges i 17,
 16. ersättning enligt 2 kap. 5 § lagen om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Bestämmelsen i första stycket 6 är tillämplig endast om kostnaderna kan beräknas uppgå till minst 10 procent av arbetstagarens ersättning från arbetsgivaren under utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får fastställa schablon för beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet. Schablonen skall avse bestämda yrkesgrupper och grundas på de genomsnittliga kostnaderna inom respektive grupp.

[S3]Bestämmelserna i första stycket 17 och 18 gäller endast ersättning som inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

[S4]I fråga om inkomst från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag skall föreskrifterna i 60 kap.12-14 §§inkomstskattelagen tillämpas vid bestämmande av avgiftsunderlaget. Lag (1999:1249).

Prop. 1999/2000:6: I denna paragraf regleras vilka ersättningar som det skall bortses från vid bestämmande av underlaget för beräkningen av arbetsgivaravgifter. Ändringen i första stycket 11 föranleds av att utbetalare och mottagare enligt 3 kap. 2 a § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring har möjlighet att träffa en överenskommelse om att ersättning, som enligt bestämmelserna ...

 • RÅ 2004:88:Läkare som biträtt bandyklubb i samband med matcher och träningar har inte ansetts vara en sådan idrottsutövare som avses i lagen om socialavgifter. Ersättning till läkaren har därför ansetts skola ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.
 • RÅ 1999:25:Friluftsfrämjandet har ansetts ha till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet i den mening som avses i 2 kap. 4 § första stycket 14 lagen (1981:691) om socialavgifter.

[K2]5 §  Vid bestämmande av underlaget för beräkning av ålderspensionsavgift skall bortses från ersättningar som inte räknas som inkomst av anställning enligt 2 kap. 10 §, 11 § första stycket eller 12 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Vidare skall bortses från ersättningar för arbete utanför Sverige till arbetstagare som inte är svenska medborgare och som inte heller är bosatta här.

[S2]Vid bestämmande av underlaget för beräkning av annan avgift än ålderspensionsavgift skall bortses från ersättningar till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år. Detsamma gäller ersättningar till arbetstagare som inte varit försäkrade enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Lag (1999:597).

[K2]5 a §  Vid beräkning av arbetsgivaravgifter får en arbetsgivare från arbetsgivaravgifterna varje månad göra avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst 3 550 kronor.

[S2]Om flera arbetsgivare ingår tillsammans i en koncern, skall de vid bedömningen av avdragsrätt enligt första stycket anses som en arbetsgivare. Avdraget skall i sådant fall i första hand göras av moderföretaget. Om avdraget inte kan utnyttjas av moderföretaget får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer.

[S3]Om en arbetsgivare med stöd av 10 kap. 12 § skattebetalningslagen (1997:483) medgivits dispens från skyldigheten att redovisa arbetsgivaravgifterna varje månad får han, i stället för vad som föreskrivs i första stycket, från arbetsgivaravgifterna varje år göra avdrag med 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst 3 550 kronor för varje månad verksamheten bedrivits. Lag (1997:437).

[K2]6 §  Arbetsgivaravgifter skall i den mån de inflyter fördelas mellan olika avgiftsändamål så som de belöper på dessa enligt arbetsgivarnas redovisning eller ett beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483). Avdrag som görs enligt 5 a § skall avse arbetsmarknadsavgiften.

[S2]Bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på avgifts- och räntebelopp som utbetalas till arbetsgivare.

[S3]Föreskrifter om fördelningen meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket. Lag (1997:526).

[K3]2 §  En försäkrad för vilken sjukpenningförsäkringen enligt 3 kap. 11 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller med karenstid skall dock betala sjukförsäkringsavgift efter den procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket fastställer med hänsyn till den inverkan karenstiden bedöms få på försäkringens utgifter.

 • NJA 1998 s. 834:Beslut i fråga som hänskjutits av TR till prövning av HD. Efter det att ett aktiebolag försatts i konkurs utbetalas garantibelopp enligt lönegarantilagen. Fordran avseende av länsstyrelsen erlagda arbetsgivaravgifter på de utbetalda beloppen har ansetts inte kunna göras gällande i bolagets konkurs.

[K3]3 §  Egenavgifter i annan form än ålderspensionsavgift beräknas inte för år efter det då den försäkrade fyllt 65 år.

[S2]Andra avgifter än ålderspensionsavgift betalas inte av den som vid utgången av inkomståret inte var inskriven hos allmän försäkringskassa, utom för det fall att detta berott på att den försäkrade inte uppnått den ålder som enligt 1 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring krävs för inskrivning hos allmän försäkringskassa. Sådana avgifter betalas inte heller av den som för någon del av samma år uppburit hel förtidspension enligt lagen om allmän försäkring eller för hela året uppburit hel ålderspension enligt nämnda lag.

[S3]Ålderspensionsavgift betalas inte för det år då den försäkrade avlidit.

[S4]Avgift betalas inte då avgiftsunderlaget understiger 1 000 kronor. Lag (1998:679).

[K3]4 §  Grunden för beräkning av avgift enligt 1 §1 och 4-6 utgörs av inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap.2 eller 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Med inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 kap.2 och 2 a §§ lagen om allmän försäkring skall även likställas andra skattepliktiga förmåner än pengar.

[S2]Grunden för beräkning av avgift enligt 1 §2 och 3 utgörs av inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 2 kap. 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag (1998:679).

[K3]5 §  Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från ersättning för arbete för någon annans räkning, om ersättningen från denne under året inte uppgått till 1 000 kronor. Vad nu sagts gäller dock inte om ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.

[S2]Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall vidare bortses från inkomst som avses i 2 kap. 6 § första stycket 4 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

[S3]Vid beräkningen av inkomst av annat förvärvsarbete gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 2, 13 och 15 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. Lag (1998:679).

[K3]5 a §  Vid beräkning av egenavgifter får avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget beräknat enligt 4 § första stycket, dock högst med 9 000 kronor per år. Om den försäkrade under året även betalat ut lön eller annan förmån till arbetstagare och som arbetsgivare gjort avdrag från arbetsgivaravgifterna enligt 2 kap. 5 a §, får dock avdrag från egenavgifterna medges högst med ett så stort belopp att det sammanlagda avdraget från egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna inte överstiger 42 600 kronor per år.

[S2]Om den försäkrade är delägare i ett handelsbolag får det sammanlagda avdraget från de egenavgifter som är hänförliga till handelsbolagets inkomster för samtliga delägare i handelsbolaget inte överstiga 42 600 kronor per år. Avdraget fördelas mellan delägarna i proportion till hur den skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem. Kan en eller flera av delägarna helt eller delvis inte utnyttja avdraget får resterande avdrag fördelas mellan övriga delägare på motsvarande sätt. Om handelsbolaget under året även betalat ut lön eller annan förmån till arbetstagare och som arbetsgivare gjort avdrag från arbetsgivaravgifterna enligt 2 kap. 5 a §, skall delägarna medges avdrag från egenavgifterna högst med så stort belopp att delägarnas sammanlagda avdrag från de egenavgifter som är hänförliga till inkomsten från handelsbolaget och handelsbolagets avdrag från arbetsgivaravgifterna inte överstiger 42 600 kronor per år.

[S3]Avdrag enligt första stycket skall i angiven ordning avse arbetsmarknadsavgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften, efterlevandepensionsavgiften och föräldraförsäkringsavgiften. Lag (1998:679).

[K3]6 §  Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i statsbudgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de under nästföregående år debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller restituerats.

[S2]Riksförsäkringsverket får under respektive period om tolv månader som preliminär skatt betalas enligt skattebetalningslagen (1997:483) som förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 5,4 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med en tolftedel varje månad. Riksskatteverket skall varje år senast den 15 februari lämna Riksförsäkringsverket uppgift om summan av den före den 1 februari samma år debiterade preliminära skatten för fysiska personer.

[S3]Om Riksförsäkringsverket under en sådan tolvmånadersperiod som anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt första stycket skall skillnaden regleras genom avräkning på belopp som närmast därefter skall tillgodoföras enligt första eller andra stycket. Lag (1997:938).

[K4]1 §  Sjukförsäkringsavgifter förs till staten för finansiering av

 1. kostnader för sjukpenning m.m. enligt 3 kap., folkpension i form av förtidspension enligt 7 kap. för personer som har rätt till tilläggspension i form av förtidspension enligt 13 kap., tilläggspension i form av förtidspension enligt 13 kap. och rehabiliteringsersättning m.m. enligt 22 kap., allt enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 2. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen inte skall återbetalas,
 3. vissa av de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader,
 4. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
 5. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön och
 6. statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som belöper på förmåner som finansieras med sjukförsäkringsavgiften. Lag (1999:1400).

[K4]2 §  Efterlevandepensionsavgifter förs till staten för finansiering av folkpension i form av efterlevandepension enligt 8 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring och tilläggspension i form av efterlevandepension enligt 14 kap. samma lag, änkepension enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i lagen om allmän försäkring samt kostnader för förvaltning av efterlevandepension och änkepension. Lag (1998:679).

[K4]3 §  Fördelningen av influtna ålderspensionsavgifter skall göras enligt följande. Den andel som beräknas utgöra avgifter för inkomster som överstiger 8,07 förhöjda prisbasbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring förs till staten. Den andel som beräknas motsvara pensionsrätt för premiepension för samma år förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning. Återstoden förs till Första-Fjärde AP- fonderna för förvaltning enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Fondernas tillgångar skall täcka kostnaderna för försäkringen för inkomstpension och tillläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen om allmän försäkring.

[S2]Regeringen skall för varje år fastställa de andelar som anges i första stycket efter förslag från Riksförsäkringsverket. Skillnaden mellan beräknade belopp och de belopp som slutligt framräknas för det aktuella året skall regleras vid en kommande överföring.

[S3]Medel som regleras gentemot staten skall beräknas med sådan ränta som anges i 19 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483) och medel som regleras gentemot Riksgäldskontoret med sådan avkastning som anges i 8 kap. 1 § första stycket lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Lag (2000:195).

[K4]4 §  Föräldraförsäkringsavgifter förs till staten för finansiering av föräldrapenningförmåner enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, kostnader för förvaltning av föräldrapenningförmåner och för finansiering av statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som belöper på sådana förmåner. Lag (1998:679).

5 § har upphävts genom lag (1992:1572).

[K4]6 §  Arbetsskadeavgifter förs till staten för finansiering av ersättningar enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser, kostnader för förvaltning av sådana ersättningar och för finansiering av statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som belöper på ersättningar som finansieras med arbetsskadeavgifter. Lag (1998:679).

[K4]7 §  Arbetsmarknadsavgifter förs till staten för finansiering av

 1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
 2. kostnader för tillsyn av arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor,
 3. utbildningsbidrag i form av dagpenning till deltagare i arbetsmarknadsutbildning, yrkesinriktad rehabilitering eller sådan verksamhet för ungdomar mellan 20 och 24 år som anordnas av en kommun, under förutsättning att deltagarna uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring,
 4. kostnader enligt lönegarantilagen (1992:497) och
 5. statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift som belöper på förmåner som finansieras med arbetsmarknadsavgifter. Lag (1998:679).

8 § har upphävts genom lag (1998:679).
9 § har upphävts genom lag (1992:1572).
10 § har upphävts genom lag (1998:679).

[K4]11 §  Sjömanspensionsavgifter används för beredande av pension åt sjömän vilka som manskap varit för utrikes fart påmönstrade svenskt handelsfartyg. Riksdagen fastställer särskilt de grunder som skall gälla för användningen av sjömanspensionsavgifter.

[K4]12 §  Fonder som avses i detta kapitel förvaltas, i den mån ej annat föreskrivs, enligt grunder som regeringen fastställer.

2 § har upphävts genom lag (1996:1335).
4 § har upphävts genom lag (1998:679).

[K5]5 §  Vad som i skattebrottslagen (1971:69) föreskrivs om skatt gäller även i fråga om avgift som avses i denna lag.

[S2]Avgift enligt denna lag omfattas även av lagen (1971:1072) om förmånsberättigade skattefordringar m.m. och lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Lag (1996:669).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Genom lagen upphävs
  1. lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift,
  2. lagen (1961:300) om avgift för sjöfolks pensionering,
  3. lagen (1970:742) om lönegarantiavgift,
  4. lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift,
  5. lagen (1975:358) om vuxenutbildningsavgift,
  6. lagen (1981:15) om finansiering av statsbidrag till förskole- och fritidshemsverksamhet samt
  7. lagen (1981:552) om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag.
  Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Den för vilken undantagande från försäkringen för tilläggspension gäller betalar inte egenavgifter till tilläggspensioneringen och arbetsskadeförsäkringen. För den som nu sagts beräknas sjukförsäkringsavgiften efter den procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket fastställer med hänsyn till den inverkan undantagandet bedöms få på utgifterna för sjukförsäkringen.
  Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som har ersatts av en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:178

Lag (1981:1164) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Lag (1982:260) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 18 juli 1982 och tillämpas första gången i fråga om avgifter som avser utgiftsåret 1983. Vid tillämpningen av lagen avses med bruttodräktighet det bruttodräktighetstal som anges i det mätbrev som gäller för fartyget.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:87
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §

Lag (1982:369) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikrafträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:144
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §

Lag (1982:424) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Lag (1982:531) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982 och tillämpas första gången i fråga om arbetsgivaravgifter som avser utgiftsåret 1982.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:199
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §

Lag (1982:1234) om ändring i lagen (1982:369) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Lag (1982:1235) om ändring i lagen (1982:1234) om ändring i lagen (1982:369) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Lag (1983:393) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Omfattning
  ändr. 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:855) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas såvitt gäller 2 kap. 4 § i fråga om ersättningar som betalats ut efter ikraftträdandet. 1984:526
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:177
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1983:1078) om ändring i lagen (1983:855) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:46
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:526) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:150
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:605) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:123
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:670) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
  1. Äldre bestämmelser i 2 kap. 4 § gäller fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  2. Äldre bestämmelser i 3 kap.3 och 5 §§ gäller fortfarande i fråga om egenavgifter för år 1984 eller tidigare år.
  3. Bestämmelserna i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om egenavgifter för år 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:167
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 3, 5 §§, 5 kap 3 §; nya 2 kap 6 §, 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:948) om ändring i lagen (1984:670) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:76
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 § i 1984:670
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:1010) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:62
  Omfattning
  ändr. 4 kap 7 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:1106) om ändring i lagen (1984:526) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:87
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 § i 1984:526
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:1107) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:87
  Omfattning
  ändr. 4 kap 6 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:323) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 1 § 7 och 9 den 1 juli 1985 och i övrigt den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet. Lag (1985:513). 1986:270
  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Av influtna arbetsskadeavgifter för tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987 skall dock den andel som skall föras till staten som bidrag till kostnaderna för försäkringens förvaltning utgöra en tjugofemtedel.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:89
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1985:513) om ändring i lagen (1985:323) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:150
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, övergångsbest. i 1985:323
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:1006) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:59
  Omfattning
  ändr. 3 kap 4 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:270) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 4 kap 6 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:331) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1139) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och tillämpas såvitt gäller 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 § på ersättning som utgetts efter lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:16
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 8 §, 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:266) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:294) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 4 kap 9 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:567) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:107
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1036) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988 och tillämpas första gången i fråga om egenavgifter som beräknas på grundval av 1988 års taxering.
  2. Äldre föreskrifter tillämpas dock i fråga om egenavgifter för år 1987 för den som i sin allmänna självdeklaration vid 1988 års taxering har framställt begäran enligt punkt 2 ikraftträdandebestämmelserna till lagen (1987:1035) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:140
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1210) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:40
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1309) om ändring i lagen (1987:567) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:52
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3 § i 1987:567
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1319) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:60
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:644) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:114
  Omfattning
  ändr. 4 kap 7 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1467) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:176
  Omfattning
  ändr. 4 kap 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:433) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dem som efter ikraftträdandet kvarstår i arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:109
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:486) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:633) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §; omtryck
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:384) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1990-06-30

Lag (1990:658) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före utgången av år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:110
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3-5 §§, 3 kap 3, 5 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1429) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:54
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:121) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1991 och tillämpas i fråga om avgifter som avser tid från och med den 1 januari 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:76
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1991-04-01

Lag (1991:330) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Omfattning
  ändr. 4 kap 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:690) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:166
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1045) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:141
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1050) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft i fråga om 2 kap. 1 § andra stycket den 1 juli 1991 och i övrigt den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:181
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1, 3 §§, 4 kap 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1155) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:159
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1991:1236) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  3. har upphävts genom lag (1992:1572).
  4. har upphävts genom lag (1992:1572).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:85
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1991:1841) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före utgången av år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:60
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1842) om ändring i lagen (1991:1050) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Lag (1991:1992) om ändring i lagen (1991:1050) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:72
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 § i 1991:1050
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1993) om ändring i lagen (1991:1236) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:72
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 § i 1991:1236
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:329) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:124
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:381) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Omfattar beskattningsår tid såväl före som efter utgången av juni 1992 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av juni 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före utgången av juni 1992 och hela beskattningsåret.
  4. Av delpensionsfondens tillgångar skall under budgetåret 1992/93 8,3 miljarder kronor användas som bidrag till finansiering av utgifter enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:149
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:382) om ändring i lagen (1991:1993) om ändring i lagen (1991:1236) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Lag (1992:443)om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  ändr. 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:499) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:139
  Omfattning
  ändr. 4 kap 10 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:683) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 4 § första stycket 15 och 16 den 1 januari 1993. I övrigt träder lagen i kraft den 1 april 1993, varvid äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet. Lag (1992:1711).
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:112
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1178) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1993. I fråga om uppbördsåret 1993/94 skall förskottet beräknas på den sammanlagda preliminära B-skatten och preliminära F-skatten som debiterats intill den 25 februari.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:96, Bet. 1992/93:SkU9
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1993-04-01

Lag (1992:1572) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Utan hinder av 2 kap. 1 § skall sjukförsäkringsavgiften för år 1993 utgöra 8,27 procent.
  4. Omfattar ett beskattningsår tid såväl före som efter utgången av år 1992 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av år 1992 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 1992 och hela beskattningsåret. Lag (1993:360).
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:134
  Omfattning
  upph. 4 kap 5, 9 §§, 3, 4 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1236; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1707) om ändring i lagen (1992:1572) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Utan hinder av 2 kap. 1 § skall sjukförsäkringsavgiften för år 1993 utgöra 8,27 procent.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:31, Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 § i 1992:1572, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1572

Lag (1992:1711) om ändring i lagen (1992:683) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:29, Bet. 1992/93:SfU5
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 § i 1992:683, ikrafttr.best. till 1992:683

Lag (1993:360) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Punkten 4 tillämpas i fråga om avgifter som avser år 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:178, Bet. 1992/93:SfU17
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1572
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:660) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:400, Prop. 1992/93:170, Bet. 1992/93:AU14
  Omfattning
  ändr. 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1504) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:102, Prop. 1993/94:66, Bet. 1993/94:AU5
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1559) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Omfattar ett beskattningsår tid såväl före som efter utgången av år 1993 skall -- om den avgiftsskyldige inte visar annat -- så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före utgången av år 1993 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller före utgången av år 1993 och hela beskattningsåret.
  4. Den nya bestämmelsen i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om uppbördsåret 1994/95. Den del av förskottet som avser uppbördsmånaden februari 1994 skall dock Riksförsäkringsverket tillgodoföra sig under uppbördsmånaden mars samma år.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:198) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:190, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:AU12
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:240) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:204, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU23
  Omfattning
  ändr. 4 kap 6 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:638) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:394, Prop. 1993/94:208, Bet. 1993/94:LU34
  Omfattning
  ändr. 4 kap 10 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:744) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:370, Prop. 1993/94:220, Bet. 1993/94:SfU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1732) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda bestämmelsen tillämpas fortfarande i fråga om ersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  upph. 2 kap 4 § första stycket 7
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1994:1747) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:81, Prop. 1994/95:41, Bet. 1994/95:SfU6
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 3 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1923) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:149, Prop. 1994/95:122, Bet. 1994/95:SkU16
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1957) om ändring i lagen (1994:1747) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 § i 1994:1747

Lag (1995:288) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:180, Prop. 1994/95:137, Bet. 1994/95:AU20
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Ändring, SFS 1995:320

  Omfattning
  ikrafttr. av 1995:288

Lag (1995:413) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om permitteringslöneersättning som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:AU11
  Omfattning
  ändr. 4 kap 7 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:414) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:233
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:514) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas första gången i fråga om egenavgifter som beräknas på grundval av 1997 års taxering.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om egenavgifter som beräknas på grundval av 1996 och tidigare års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:344, Prop. 1994/95:197, Bet. 1994/95:SfU17
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:658) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:336, Prop. 1994/95:158, Bet. 1994/95:AU9
  Omfattning
  ändr. 4 kap 8 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:852) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:448, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 4 kap 10 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:899) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995 och tillämpas på avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med samma dag.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:448, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1492) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. De ny bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig ersättning som betalas ut efter ikraftträdandet.
  3. Arbetsgivaravgift beräknas inte på garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497) som har betalats ut före ikraftträdandet.
  4. Bestämmelsen i 2 kap. 4 § första stycket 19 tillämpas även på ersättning som har betalats ut före ikraftträdandet.
  5. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på egenavgifter som beräknas på grundval av 1997 ocn senare års taxeringar. Äldre bestämmelser
  gäller fortfarande i fråga om egenavgifter som beräknas på grundval av 1996 och tidigare års taxeringar.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1, 3, 4 §§, 3 kap 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:669) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:277, Prop. 1995/96:170, Bet. 1995/96:JuU23
  Omfattning
  ny 5 kap 5 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1066) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På avgiftspliktig ersättning som betalas ut under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,04 procent.
  3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om inkomster som uppbärs under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,72 procent. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:22, Prop. 1995/96:209, Bet. 1996/97:SfU4
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §, 3 kap 1, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1161) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  2. Äldre bestämmelser skall gälla såvitt avser kostnader för förmåner enligt punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
  Omfattning
  ändr. 4 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1211) om ändring i lagen (1996:1066) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:19, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 § i 1996:1066

Lag (1996:1218) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.
  1. Äldre föreskrifter i 2 kap. gäller fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  2. De nya föreskrifterna i 3 kap. skall tillämpas första gången vid 1998 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:53, Prop. 1996/97:21, Bet. 1996/97:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 4, 6 §§; nya 2 kap 5 a §, 3 kap 5 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1335) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före utgången av år 1997.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  upph. 5 kap 2 §; ändr. 2 kap 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:249) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 4 kap 7 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:437) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre föreskrifter i 2 kap. gäller fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  3. De nya föreskrifterna i 3 kap. skall tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 2 kap 5 a §, 3 kap 5 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:526) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.
  2. Äldre föreskrifter i 1 och 5 kap. gäller fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter för utgiftsåret 1997 och tidigare år samt i fråga om egenavgifter som grundas på 1998 års taxering och tidigare år.
  3. Äldre föreskrifter i 2 kap. gäller fortfarande i fråga om arbetsgivaravgifter som avser tid före 1998.
  4. De nya föreskrifterna i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om perioden 1 februari 1998-januari 1999.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3, 6 §§, 3 kap 6 §, 5 kap 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:938) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1998. På avgiftspliktig ersättning som betalas ut under år 1998 är dock sjukförsäkringsavgiften 7,90 procent. Lag (1997:1253).
  3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den försäkrade inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
  4. De nya föreskrifterna i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga om perioden den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:1253) om ändring i lagen (1997:938) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:111
  Omfattning
  ändr. 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:938

Lag (1998:338) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998 och skall tillämpas på förmån eller ersättning som getts ut eller anses utgiven efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:264, Prop. 1997/98:133, Bet. 1997/98:SkU26
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:679) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap.1, 4 och 5 §§ tillämpas i fråga om avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1999.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap.1 och 3 §§ tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 1 januari 1999. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1998 skall, om den försäkrade inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1998 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
 4. Äldre bestämmelser i 2 kap. 4 § första stycket 2 och 5 § andra stycket samt i 3 kap.3 § första och tredje styckena gäller fortfarande för personer som är födda 1937 eller tidigare. Vid tillämpning av 3 kap. 3 § tredje stycket i dess äldre lydelse skall med tilläggspensionsavgift avses ålderspensionsavgift och med ålderspension enligt lagen om allmän försäkring likställas ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
 5. Under år 1999 skall influtna ålderspensionsavgifter enligt 4 kap. 3 § fördelas på så sätt att 7 procent förs till staten och 32 procent placeras på konto hos Riksgäldskontoret. Återstoden förs till Allmänna pensionsfonden.
 6. Riksförsäkringsverket skall för åren 1995-1997 beräkna framkomna skillnader mellan gjorda överföringar och ett belopp som motsvarar summan av fastställda pensionsrätter för premiepension för dessa år. Reglering av framkomna skillnader skall göras senast i juni 1999. Sådan reglering avseende år 1998 skall göras senast i april 2000.
 7. Under åren 1999 och 2000 skall vad som i 4 kap. 3 § sägs om vilka kostnader tillgångarna i den Allmänna pensionsfonden skall täcka också avse folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring till personer som har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt 12 kap. samma lag samt kostnader för förvaltning av sådan folkpension.
 8. Har regeringen före utgången av år 1998 ingått överenskommelse med främmande makt avseende folk- och tilläggspension utgör vid tillämpningen av överenskommelsen från och med den 1 januari 1999 fem procentenheter av sjukförsäkringsavgiften finansiering av sådan pension.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
upph. 4 kap 8, 10 §§, 5 kap 4 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap 1, 3, 4, 5, 5 a §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:597) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 1998/99:247, Prop. 1998/99:73, Bet. 1998/99:SfU12
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:964) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 2000.
 3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som uppbärs från och med den 1 januari 2000. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999 skall, om den försäkrade inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:28, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:FiU1
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §, 4 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1249) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 4 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1400) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001. Den äldre lydelsen gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 4 kap 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:195) om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:181, Prop. 1999/2000:46, Bet. 1999/2000:FiU19
Omfattning
ändr. 4 kap 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2000:980

Omfattning
upph.