RH 1994:55

Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om betalningsföreläggande. Sedan sökanden överklagat utslaget och yrkat att detta skulle undanröjas har hovrätten avvisat besvären, eftersom sökanden inte ansetts ha talerätt.

Sparbanken Sverige AB ansökte i mål om betalningsföreläggande att A. skulle åläggas att betala visst kapitalbelopp avseende rest å löpande skuldebrev jämte ränta och kostnader. A. delgavs ansökan men hördes inte av.

Kronofogdemyndigheten i Falun (1993-12-10) förpliktade i utslag A. att betala de yrkade beloppen.

Banken anförde besvär och yrkade att utslaget skulle undanröjas. Som skäl härför anförde banken att fel grund för fordran angivits i ansökan om betalningsföreläggande. Fordran avsåg inte rest å löpande skuldebrev utan övertrassering av bankkonto. Under målets handläggning i hovrätten uppgav banken att överklagandet skulle uppfattas som ett återkallande av talan.

Svea hovrätt (1994-06-23, hovrättsråden Bengt Karle och Lars-Åke Olvall, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Monica Hall) yttrade i sitt beslut:

Sparbanken Sverige AB:s ansökan om betalningsföreläggande har bifallits i sin helhet genom kronofogdemyndighetens utslag. Ett undanröjande av utslaget skulle därför inte, i jämförelse med detta, vara till Sparbanken Sverige AB:s förmån på sådant sätt att banken kan anses vara berättigad att föra talan mot utslaget. Vid detta förhållande kan inte heller bankens återkallelse av talan bli föremål för hovrättens prövning. Hovrätten avvisar därför Sparbanken Sverige AB:s besvärstalan.

Målnummer Ö 5124/93