RH 1994:71

Mål om faderskap mellan barnet och två män avskrevs. Vid tillämpning av 18 kap. 13 § rättegångsbalken fördes kostnaderna för blodundersökning med hälften på barnet och en fjärdedel på vardera mannen.

Sedan socialnämnden i Habo - som företrädare för J.M. född år 1991 - väckt faderskapstalan mot P.O. och J.E. avskrev Falköpings tingsrätt (1993-06-12, lagmannen Jan Lindström) målet. Endast J.M. hade allmän rättshjälp. I fråga om rättegångskostnaderna anförde tingsrätten.

Tingsrätten, som tidigare förordnat att kostnaden för blodundersökning, 9 800 kr, skall utgå av allmänna medel, förordnar nu vidare att en tredjedel av kostnaden, eller 3 266 kr, skall utgöra kostnad för J.M:s rättshjälp och att av återstående 6 534 kr envar av P.O. och J.E. skall till statsverket återbetala tretusentvåhundrasextiosju (3 267) kr.

P.O. och J.E. anförde besvär och yrkade att de skulle befrias från skyldigheten att utge ersättning för blodundersökning.

Göta hovrätt (1993-12-21, hovrättslagmannen Ulla Maiander och hovrättsrådet Johan Stenberg) ändrade tingsrättens beslut och förordnade att av blodundersökningskostnaden 4 900 kr skulle utgöra en kostnad för J.M:s rättshjälp och 2 450 kr återbetalas till statsverket av vardera P.O. och J.E..

I skälen till beslutet anförde hovrätten:

P.O. och J.E. har anfört att de är vinnande parter i målet och därför inte skall betala några rättegångskostnader.

I mål där socialnämnd för talan om fastställande av faderskap skall enligt 3 kap. 11 § föräldrabalken vardera parten stå sina rättegångskostnader. Har kostnad för blodundersökning enligt rättens beslut utgått av allmänna medel må enligt 18 kap. 13 § rättegångsbalken förordnas att kostnaden skall fördelas med hälften å vardera parten.

I förevarande mål har av allmänna medel utgått 9 800 kr för blodundersökning av barnet, modern, P.O. och J.E.. Kostnaden för undersökningarna får antagas lika fördela sig på dessa personer, av vilka P.O. och J.E. varit svarande i målet. Av denna kostnad får hälften anses hänförlig till P.O. och hälften till J.E.. Eftersom vardera parten skall stå sina rättegångskostnader bör kostnaden för blodundersökningen fördelas med hälften på vardera parten. Detta innebär att 4 900 kr skall anses utgöra en kostnad för J.M:s rättshjälp medan P.O. och J.E. skall svara för resterande 4 900 kr. De skall således åläggas att återbetala 2 450 kr vardera.

Hovrättsrådet Björn Karlsson, referent, var skiljaktig och lämnade besvären utan bifall.

Målnummer Ö 900/93