RH 1995:172

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 18 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: A.L. har den 9 juni 1994 vid 00.20-tiden framfört personbil i Nässjö efter att ha druckit så mycket alkohol att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft efter färden uppgått till minst 1,09 milligram per liter.

Personliga förhållanden: Frivårdsmyndigheten i Gävle har föreslagit att A.L., som har flera års missbruk bakom sig och därtill även psykiska problem, skall ådömas skyddstillsyn.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: Skyddstillsyn med föreskrift att underkasta sig nykterhetsvårdande behandling.

Skäl: Av personutredningen framgår att A.L. under många år haft alkoholproblem och långvariga psykiska besvär. Sedan år 1987, då A.L. lagfördes två gånger för bl.a. rattfylleribrott, har han i fyra omgångar vistats på behandlingshem. Inte vid något tillfälle har A.L. fullföljt efterbehandlingen, vilket haft sin orsak i att han har svårt att delta i gruppsamtal. Sedan början av 1980-talet har A.L. haft kontakt med psykiatriska kliniken vid Gävle länssjukhus och stått under regelbunden medicinering. I perioder har han varit sjukskriven för nervösa besvär och har även intagits på vårdintyg. Han har tidvis behandlats med antabus mot sina alkoholproblem. A.L. har uppgett att han numera flyttat från Gävle till Ockelbo, där han har goda vänner som han umgås med, samt att han inte druckit alkohol på ett och ett halvt år. - Överläkare M.W. vid psykiatriska kliniken i Gävle har i läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m. samt kompletterande utlåtande anfört bl.a. följande: A.L. lider av allvarlig psykisk störning i form av manodepressiv sjukdom till vilken alkoholmissbruket är kopplat. Det finns skäl att beakta A.L:s psykiska störning som en viktig faktor i hans omdömeslösa beteende även om det inte finns något som tyder på att han begått den åtalade gärningen under inflytande av sin psykiska störning. Det kan inte uteslutas att A.L. skulle kunna påverkas mycket negativt av ett fängelsestraff. - Med hänsyn till vad som sålunda framkommit om A.L:s psykiska hälsotillstånd och hans personliga förhållanden i övrigt finner hovrätten att särskilda skäl föreligger för att undvika fängelse och i stället bestämma påföljden till skyddstillsyn. Eftersom det framstår som nödvändigt att A.L. genomgår fortsatt nykterhetsvård bör skyddstillsynen förenas med föreskrift för honom att underkasta sig den nykterhetsvårdande behandling som frivårdsmyndigheten i samråd med psykiatriska kliniken finner erforderlig.