RH 1995:175

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 21 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: R.J. har den 26 februari 1995 klockan 19.45 fört en personbil på Växjövägen i Älmhult efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till minst 0,55 milligram per liter i utandningsluften.

Personliga förhållanden: Enligt yttrande från Frivårdsmyndigheten i Växjö lever R.J. under ordnade sociala förhållanden. Han har inga akuta missbruksproblem men har överkonsumerat alkohol till och från. Eftersom R.J. ställer sig positiv till att ta emot råd och stöd samt underkasta sig den kontroll en övervakning innebär föreligger förutsättningar för kriminalvård i frihet. Som lämplig påföljd föreslås att R.J. döms till skyddstillsyn med särskild föreskrift att underkasta sig Frivårdsmyndighetens Rattfylleriprogram.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Grovt rattfylleri är till sin art sådant brott som normalt skall bestraffas med fängelse. Endast om det finns särskilda skäl kan huvudregeln frångås. - R.J. har ingett intyg om att han påbörjat antabusbehandling. Han har dock vid tingsrätten uppgett att han inte har några alkoholproblem och att han påbörjat behandlingen för att frivårdsmyndigheten föreslagit det. Frivårdsmyndighetens yttrande ger inte tillräckligt stöd för att missbruk skulle föreligga eller att övervakarbehov finns. Inte heller är den behandling R.J. påbörjat sådan att den skulle spolieras av ett fängelsestraff. Med hänsyn till det anförda anser tingsrätten inte sådana särskilda skäl föreligger att frångå normalpåföljden. Påföljden bör därför bestämmas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.