RH 1995:176

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 22 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: I-B.K. har den 27 oktober 1994 omkring kl 19.45 fört personbil på väg 127 vid Mejensjö, Sävsjö kommun, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes blod efter färden uppgått till 2,21 promille.

Personliga förhållanden: Vederbörande frivårdsmyndighet har uttalat att I-B.K. inte medgett alkoholmissbruk men att myndigheten ändå funnit att ett sådant missbruk kan bedömas föreligga. Frivårdsmyndigheten har föreslagit att I-B.K. döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och till sitt yttrande fogat ett mellan myndigheten, socialmedicinska mottagningen i Sävsjö och I-B.K. ingånget kontrakt enligt vilket I-B.K. förbundit sig att under övervakningstiden helt avhålla sig från alkohol, två gånger i veckan besöka mottagningen för samtal, på uppmaning lämna blodprov för leverstatus, besöka mottagningens läkare enligt anvisning och inta antabus. Det anges vidare i kontraktet att det kan bli aktuellt för I-B.K. att ingå i en kunskapsinhämtande studiecirkel innehållande alkohol/trafik, benämnd Rattfällan.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: I-B.K. har under körningen haft en hög alkoholkoncentration i blodet. Hon har uppenbarligen vid tidpunkten för körningen förtärt alkohol i större omfattning än vad hon själv uppgett och det finns skäl att utgå från att I-B.K. har ett missbruk av alkohol, för vilket hon är i behov av vård och behandling. En skyddstillsyn förenad med den föreslagna kontraktsvården utgör emellertid inte en tillräckligt ingripande påföljd för det rattfylleri som I-B.K. gjort sig skyldig till. Inte heller föreligger särskilda skäl för annan påföljd än fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.