RH 1995:179

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 25 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.S. har den 10 juni 1994 omkring klockan 00.40 fört en personbil på bl.a. Fredriksdalsplatsen i Helsingborg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hennes blod under färden uppgått till minst 1,00 promille.

Personliga förhållanden: S.S. har den 18 april 1985 dömts för rattfylleri. Av Frivårdsmyndighetens yttrande och ett läkarintyg framgår att S.S. sedan några år har regelbunden kontakt med psykiatriker med anledning av psykiska problem. Hon har varit inlagd för vård vid flera tillfällen. Från frivårdens sida har förslagits att S.S. i anledning av sin psykiska ohälsa ådöms en skyddstillsyn i förening med föreskrift om läkarkontakt.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 § 1 st och 4 a §trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: I hovrätten har S.S. åberopat ett läkarintyg den 11 april 1995, utfärdat av leg läkaren, specialisten i allmän psykiatri M.J.. Enligt M.J. skulle det av tingsrätten ådömda fängelsestraffet om en månad innebära "en ökad risk för försämring och destabilisering" av S.S:s psykiska tillstånd. - Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att vad som framkommit om S.S:s personliga förhållanden inte utgör särskilda skäl att frångå normalpåföljden för brott av ifrågavarande slag. Anledning att ändra tingsrättens påföljdsbestämning föreligger därför inte.