RH 1995:182

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 28 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: R.G. har den 22 augusti 1994 kl 21.05 fört personbil på riksväg 46-47 i Falköping efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod kl 22.00 uppgått till minst 1,31 promille.

Personliga förhållanden: Av yttrande från Frivården i Uddevalla framgår bl.a. att R.G. är i stort behov av daglig hjälp och stöd. Han kan inte sköta sin medicinering, sin hygien eller sin ekonomi. Dessa behov tillgodoses av socialtjänsten, den allmänna sjukvården och av en god man. Han har en hjärnskada men det är svårt att bedöma hur svårt skadad han är och hur det påverkar hans livsföring. Hans fysiska och psykiska hälsotillstånd är sådant att skyddstillsyn inte kan antas ha någon inverkan på eventuella återfall i brott. - Specialisten i invärtes medicin- och hjärtsjukdomar, G.S., Uddevalla, har intygat följande. R.G. medicinerar för högt blodtryck med kraftig kombinationsbehandling och han tar också lugnande mediciner. Han är kronisk alkoholist. R.G. är inte helt orienterad i tid och han reagerar trögt som tecken på hjärnskada. Vid de senaste två undersökningarna luktade han alkohol och hade svullnad i kroppen som tecken på avancerad alkoholskada. I hans nuvarande tillstånd är det en ytterligare risk för hans psykiska och fysiska hälsa att sitta i fängelse. Överhängande risk för alkoholpsykos föreligger. - R.G. har uppgett att han bor i en lägenhet på ett ålderdomshem. Han har tillsyn av personal dygnet runt.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: villkorlig dom jämte 100 dagsböter.

Skäl: Grovt rattfylleri är ett sådant brott vars art talar för fängelse. Enligt förarbetena till lagstiftningen bör påföljden villkorlig dom användas med mycket stor restriktivitet och komma i fråga endast i undantagsfall. I de fall där villkorlig dom kommer till användning bör denna kombineras med ett kraftigt bötesstraff. - Av utredningen i målet framgår att R.G. är en man med stora fysiska och psykiska problem. Hovrätten anser att särskilda skäl föreligger att ådöma honom en icke frihetsberövande påföljd. Av frivårdsmyndighetens yttrande framgår det att övervakning inte är meningsfullt. R.G. bör därför dömas till villkorlig dom som med hänsyn till brottets art skall förenas med ett kraftig bötesstraff.