RH 1995:183

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 29 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: G.Å. har den 27 oktober 1994 klockan 15.10 fört bil på väg E 6 inom Landskrona kommun från Malmö för vidare färd mot Helsingborg trots att han förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,87 milligram per liter.

Personliga förhållanden: Av personutredningen framgår, att G.Å., som 1990 dömts för rattfylleri, i maj 1992 vistats ett par veckor på Provita behandlingshem och dessutom vårdats på Karlsviks behandlingshem, att han efter den nu åtalade körningen frivilligt vistats en vecka på alkoholklinik i Malmö och efter utskrivning därifrån intar antabus tre gånger i veckan, att socialförvaltningen förordnat kontaktperson för honom samt att han förklarat sig villig att deltaga i frivårdsmyndighetens rattfylleriprogram.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn eller, i andra hand, straffnedsättning.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: G.Å. har i hovrätten uppgett bl.a. att han fortfarande intar antabus tre gånger i veckan och att han träffar en läkare två gånger i månaden. Hovrätten finner liksom tingsrätten att det ej förekommer särskilda skäl att ådöma honom annan påföljd än fängelse. Tillräckliga skäl att frångå den för grovt rattfylleri normala påföljden, fängelse en månad, har dock inte framkommit.