RH 1995:184

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 30 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.H. har den 9 december 1994 fört en personbil på vägar inom Lidingö kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgått till 0,94 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: en icke frihetsberövande påföljd.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Påföljden för grovt rattfylleri skall på grund av brottets allvarliga art normalt bestämmas till fängelse, såvida inte särskilda skäl hänförliga till den tilltalades personliga förhållanden medför att sådan påföljd bör undvikas. S.H. förekommer inte i kriminalregistret. Av yttrande från Frivården Stockholms Norra förorter har framkommit att hon lever under ordnade förhållanden med man och tre barn i ett radhus på Lidingö, att hon själv uppgivit att hon inte har missbruksproblem samt att det inte föreligger behov av övervakning. Inför tingsrätten har S.H. berättat att hon har stort behov av sitt körkort eftersom de tre barnen skall skjutsas till och från olika fritidsaktiviteter och att hon på grund av en ryggskada inte kan bära eller gå långt. Enligt tingsrättens mening föranleder S.H:s personliga förhållanden inte skäl att frångå normalpåföljden.) Det som förekommit i hovrätten har varken när det gäller påföljdsval eller straffmätning givit hovrätten anledning till andra överväganden än tingsrättens.