RH 1995:185

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 31 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: Den 13 oktober 1994 vid 15.00-tiden framförde Å.G. en personbil på Centralvägen i Frövi, Lindesbergs kommun, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till 0,70 milligram per liter i utandningsluften.

Personliga förhållanden: Av utredningen från Frivårdsmyndigheten framgår att Å.G. har överkonsumerat alkohol i ett och ett halvt år, mycket beroende på att han mått dåligt av att gå arbetslös. Han har alkoholproblem som kräver behandling. Det är uppenbart så att hans alkoholproblem har bidragit till att det aktuella brottet har begåtts. Å.G. har förklarat sig villig att underkasta sig en s.k. kontraktsvård. Den förslagna behandlings- och övervakningstiden är ett år. Behandlingen utgörs av ett öppenvårdsprogram i regi av Grindstugan i Örebro. Å.G. skall ha regelbundna samtal under minst sex månader med början en gång per vecka med kurator vid Grindstugan. Han skall vidare ha kontakt med alkoholläkare i den omfattning denne prövar erforderligt samt följa dennes anvisning vad gäller aversionsmedicinering, deltaga i Frivårdens samtals- och informationsgrupp i ämnet Alkohol och Trafik åtta gånger a tre kurstimmar samt ha kontakt med övervakaren under hela övervakningsperioden. Drogfrihet under övervakningstiden är ett krav.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Skäl: Om Å.G:s personliga förhållanden har upplysts bl.a. följande. Den 9 januari 1995 började han en antabusbehandling. Behandlingen har successivt trappats ned och för närvarande medicinerar han bara en gång i veckan. Å.G. har sedan januari dagligen besökt behandlingsmottagningen Grindstugan. Han går en gång i veckan på samtal som är upplagda i enlighet med Minnesota-modellen. Dessa samtal kommer att fortsätta tillsvidare. Han har regelbunden kontakt med sin övervakare samt har genomgått frivårdens kurs i ämnet Alkohol och Trafik. - Den behandling Å.G. genomgått med anledning av tingsrättens dom förefaller ha varit meningsfull och det finns anledning anta att den blir framgångsrik. Att nu ådöma Å.G. en fängelsepåföljd skulle äventyra hans rehabilitering och rasera det behandlingsresultat som hitintills uppnåtts. Tillräckliga skäl att ändra tingsrättens påföljdsval föreligger inte.