RH 1995:187

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 33 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: P.J. har den 28 juli 1994 vid 03.50-tiden fört en personbil på länsväg 1037 vid Kåparp i Linköpings kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i P.J:s utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,50 milligram per liter (0,73 mg/l).

Personliga förhållanden: P.J. är 27 år gammal. Han har under perioden 1988-1992 dömts för bl.a. rattfylleri vid tre skilda tillfällen. Den 1 februari 1993 dömdes han för bl.a. rattfylleri till fängelse tre månader. Han dömdes senast den 28 oktober 1993 till fängelse fyra månader för bl.a. olovlig körning och narkotikabrott. Frivårdsmyndigheten har förslagit att påföljden bestäms till skyddstillsyn med föreskrift om antabusbehandling och anförde som skäl härför följande. P.J. har skött kontakten med frivårdsmyndigheten mycket bra. Han har deltagit aktivt i en samtalsserie om brott. Han har även aktivt deltagit i den droginformationskurs som hållits på S:t Larsmottagningen. P.J. har kommit till insikt om sin drogproblematik och är villig att försöka göra något åt den. Ett frihetsberövande skulle vara förödande för P.J. om han skall ha möjlighet att ta sig ur drogmissbruket.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse två månader (avser även olovlig körning, grovt brott).

Skäl: (Tingsrätten: Grovt rattfylleri är ett s.k. artbrott, varför särskilda skäl krävs för att välja annan påföljd än fängelse. Mot bakgrund av P.J:s tidigare brottslighet samt då utredningen om P.J:s personliga förhållanden inte ger stöd för att någon påtaglig förbättring skett av hans personliga eller sociala situation, framstår annan påföljd än fängelse som utesluten.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.