RH 1995:190

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 36 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.N. förde den 25 november 1994 omkring klockan 12.20 personbil på bl.a. Ulrikavägen i Kisa, Kinda kommun, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 2,89 promille.

Personliga förhållanden: Av utredningen framgår att B.N. sedan lång tid tillbaka haft allvarliga alkoholproblem. Under 1990 och 1991 vistades han vid två tillfällen på behandlingshem. Efter att ha varit nykter under cirka två år återföll B.N. på nytt i alkoholmissbruk under 1994. Sedan maj 1995 deltar han i frivårdsmyndighetens s.k. Rattfällekurs.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Körningen har ägt rum delvis i anslutning till centrala Kisa vid en tidpunkt då det kan antas att inte obetydlig annan trafik förekommit. Alkoholkoncentrationen i B.N:s blod har varit mycket hög. Med hänsyn härtill måste körningen, även om någon konkret anmärkning mot hans körsätt inte påvisats, ha inneburit en mycket betydande fara för trafiksäkerheten. - Även om B.N. av egen kraft vidtagit åtgärder för att komma till rätta med sina alkoholproblem föreligger dock, särskilt med hänsyn till den trafikfara B.N. utgjort, likväl inte sådana omständigheter att han kan undgå ett fängelsestraff.