RH 1995:191

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 37 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.J. har den 21 mars 1995 fört personbil på Storgatan i Tranemo efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod efter körningen uppgått till 1,98 promille.

Personliga förhållanden: Frivården har föreslagit skyddstillsyn med nykterhetsvårdande behandling.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Normalpåföljden för grovt rattfylleri är fängelse. Det krävs att särskilda skäl föreligger för att en icke frihetsberövande påföljd skall ådömas. Särskilda skäl att bestämma påföljden för till skyddstillsyn kan vara att förutsättningar föreligger för en skyddstillsyn i förening med behandlingsplan eller att man på goda grunder kan befara att en pågående framgångsrik rehabilitering kan spolieras av ett fängelsestraff. Tingsrätten finner att några sådana eller likvärdiga skäl inte har framkommit i målet. Påföljden skall därför bestämmas till fängelse.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.