RH 1995:193

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 39 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: U.W. har den 30 september 1994 omkring kl 09.20 fört personbil på riksväg 68 vid Jularbo i Avesta kommun trots att han varit så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han inte på ett betryggande sätt kunnat föra fordonet. U.W. hade förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,56 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: (Tingsrätten: Brottet är av sådan art att påföljden enligt fast praxis bestäms till fängelse. Skäl att på grund av omständigheter hänförliga till gärningen frångå normalpåföljden föreligger inte. Av utredningen i målet har framgått att U.W. lever under ordnade förhållanden. Hans personliga omständigheter utgör således inte heller skäl att döma till annan påföljd. Mot bakgrund av det anförda skall påföljden bestämmas till fängelse.) Hovrätten finner inte anledning att frångå tingsrättens bedömningar och slutsatser i fråga om valet av påföljd och strafftidens längd.