RH 1995:198

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 44 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: W.L. har den 26 mars 1994 fört personbil på bl.a. E 18 i Täby kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,70 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: villkorlig dom jämte 100 dagsböter.

Skäl: W.L. är 73 år och tidigare ostraffad. Av i hovrätten ingivna läkarintyg framgår att han lider av kronisk cancersjukdom engagerande blod och benmärg. Det senast ingivna läkarintyget är daterat den 12 juli 1995 och undertecknat av docent, överläkare I.T. vid Universitetssjukhuset i Malmö. Intyget visar bland annat att W.L. har behandlats med cellgifter samt att sjukdomen nu är i en lugnare och mera stabil fas. Det framgår också att sjukdomen medför smärtande skelettförändringar och att W.L. trots medicinering inte är helt smärtfri. - Hovrätten anser att W.L. på grund av sin ålder och dåliga hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett fängelsestraff. Det saknas särskild anledning att befara att W.L. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden skall därför bestämmas till villkorlig dom i kombination med ett kraftigt bötesstraff.