RH 1995:200

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 46 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: L-G.J. förde den 6 augusti 1994 kl 17.30 på Kongahällavägen i Göteborg personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 3,11 promille.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan eller, i andra hand, straffnedsättning.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse tre månader (avser även ett fall av olovlig körning, grovt brott).

Skäl: Den höga alkoholkoncentrationen i L-G.J:s blod och karaktären på körningen i förening med att han återfallit i trafiknykterhetsbrott gör att hovrätten i och för sig ansluter sig till tingsrättens påföljdsval och straffmätning. (anm: fängelse tre månader). Fråga är då om det föreligger sådana särskilda skäl som kan föranleda att hovrätten avviker från normalpåföljden för ifrågavarande brottslighet och väljer en icke frihetsberövande påföljd. L-G.J. har i detta hänseende åberopat ett kompletterande yttrande från Frivårdsmyndigheten Göteborg-Hisingen den 9 oktober 1995, varav framgår bl.a. följande. Efter att tidigare ha varit obenägen att ställa upp på de krav en behandling för alkoholberoende innebär gjorde L-G.J. ett besök hos frivårdsinspektören U.K. i slutet av juni månad 1995 varpå han omgående påbörjade en behandling på Nordhemskliniken. Han besöker nu Nordhemskliniken sju dagar i veckan för antabusbehandling och han sammanträffar regelbundet med dr B.G.. Han har fram till tidpunkten för yttrandet skött den överenskomna kontaktföreskriften prickfritt. Frivårdsmyndigheten föreslår därför att han döms till skyddstillsyn med föreskrift att dels tills vidare besöka Nordhemskliniken sju dagar i veckan för antabusbehandling, dels besöka dr B.G. en gång i månaden samt dels ha uppföljande kontakt med den föreslagne övervakaren, frivårdsinspektören U.K.. - Vad sålunda framkommit om L-G.J:s situation utgör inte tillräckliga skäl att döma till annan påföljd än fängelse.