RH 1995:202

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 48 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: V.R. har den 8 juli 1994 fört personbil på riksväg 86 i närheten av Kristberg inom Motala kommun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod efter färden uppgått till 2,27 promille.

Personliga förhållanden: Efter omfattande alkoholmissbruk har V.R. vistats på ett behandlingshem. Han har haft ett återfall år 1985. Fram till den aktuella händelsen har V.R. därefter avhållit sig från alkohol. Frivårdsmyndigheten har anfört att ett fängelsestraff vore klart olämpligt. Det finns en uppenbar risk att V.R. med en fängelsedom förlorar hela den självrespekt han efterhand lyckats bygga upp och ger upp och återfaller i missbruk. Utifrån detta kan ett övervakarbehov i viss mån anses föreligga. I första hand föreslås dock en villkorlig dom.

Yrkande i hovrätten: fängelse.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: villkorlig dom jämte 100 dagsböter.

Skäl: (Tingsrätten: Normalpåföljden för rattfylleri är visserligen fängelse. Tingsrätten delar emellertid frivårdsmyndighetens bedömning och anser särskilda skäl föreligga för att frångå normalpåföljden för V.R:s del. Påföljden bör bestämmas till villkorlig dom förenad med böter.) Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i fråga om påföljden.