RH 1995:207

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 53 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: Den 19 februari 1995 vid 13.30-tiden förde E.W. snöskoter vid Mjösjön i Utansjö, Härnösands kommun, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgick till 0,68 milligram per liter i hans utandningsluft.

Personliga förhållanden: E.W. har ett plåtslageri. Ytterligare en person arbetar i firman. Återkallelsen av hans körkort har medfört vissa problem i yrkesutövningen.

Yrkande i hovrätten: en icke frihetsberövande påföljd.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse fjorton dagar.

Skäl: Såsom tingsrätten funnit har E.W. vid det av åklagaren angivna tillfället fört snöskoter vid Mjösjön i Utansjö efter att ha förtärt alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen uppgått till 0,68 milligram per liter i hans utandningsluft. Hovrätten anser att brottet vid en samlad bedömning av resultatet av alkoholutandningsprovet och övriga omständigheter - bl.a. det förhållandet att E.W. avsett att färdas en avsevärd sträcka i terrängen med två yngre pojkar sittande framför sig på snöskotern - är att bedöma som grovt rattfylleri. Vad E.W. anfört om körkortsåterkallelsens inverkan på hans yrkesutövning är inte av beskaffenhet att kunna inverka på påföljdsbedömningen. Inte heller i övrigt har, såsom tingsrätten funnit, framkommit sådana omständigheter som bör medföra att normalpåföljden fängelse frångås. Omständigheterna kring gärningen är dock sådana att påföljden bör kunna stanna vid 14 dagars fängelse.