RH 1995:208

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 54 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: H.N. har den 19 november 1994 fört en personbil på bl.a. Lugnetleden, riksväg 80, i Falun efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i utandningsluften under eller efter färden uppgått till 0,71 milligram per liter.

Personliga förhållanden: H.N. dömdes den 12 december 1990 för rattfylleri till fängelse en månad. Han har nu på eget initiativ sammanträffat med läkare och genomgått ett s.k. ADDIS-test som visar att H.N. har ett alkoholberoende. Kontraktsvårdsutredning har gjorts och behandlingsplan har upprättats. H.N. har samtyckt till planen.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (avser även ett fall av olovlig körning).

Skäl: Den normala påföljden med hänsyn till brottets art är fängelse. Emellertid har H.N. förklarat sig villig att genomgå s.k. kontraktsvårdsbehandling. Av utredningen i hovrätten har framkommit att H.N. under våren genomgått frivårdens kurs Rattfällan och börjat att regelbundet besöka möten med Anonyma Alkoholister. Han deltar i en stödgrupp och är inställd på att genomgå den behandlingsplan som upprättats. Då det finns anledning att anta att en skyddstillsyn med föreskrift om behandling enligt den uppgjorda planen kan bidra till att H.N. avhåller sig från fortsatt brottslighet föreligger sådana särskilda skäl att han - trots brottets art -bör dömas till sådan skyddstillsyn.