RH 1995:209

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 55 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.S. har den 24 februari 1995 omkring klockan 21.15 fört personbil på Jungfrusundsvägen inom Ekerö kommun oaktat han därvid varit så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antagas att han icke på betryggande sätt kunnat föra fordonet. T.S. har fört fordonet efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till minst 0,74 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Vid grovt rattfylleri är presumtionen för fängelsestraff. Icke frihetsberövande påföljd kan komma i fråga endast om särskilda skäl föreligger. Av utredningen framgår att T.S. för knappt två månader sedan påbörjat behandling för sitt alkoholmissbruk, som han nu kommit till insikt om. Den behandlingsplan, som under gårdagen undertecknats och godkänts, innefattar "deltagande i det s.k. SKAP-programmet (stöd till självhjälp för alkoholproblem)" fram till julen 1995. Därefter sammanställs behandlingsresultatet och - beroende på detta - planeras fortsatt behandling. Vidare skall laboratorieprover tas. T.S. skall också gå i stödsamtal. Enligt hovrättens uppfattning är behandlingsplanen varken av sådan längd eller av så handfast art att den framstår som ett tillräckligt starkt skäl att frångå det fängelsestraff som i lagstiftningen förutsätts vara regel, även när den dömde har missbruksproblem. Hovrätten finner anledning påpeka att fängelsestraffet för den som fälls för rattfylleribrott avses bli använt också till inledning av behandling av missbruket. Den behandling som avses med planen torde väl kunna ansluta till de insatser som kriminalvården kan erbjuda. Då det sålunda inte kan anses föreligga särskilda skäl att frångå fängelse som påföljd, skall tingsrättens dom fastställas.