RH 1995:211

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 57 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: H.L. har den 7 maj 1995 i Stockholm kört personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft efter färden uppgått till 0,57 milligram per liter.

Personliga förhållanden: Enligt yttrande från frivårdsmyndigheten finns det inget som tyder på att H.L. har alkoholproblem eller att han har behov av övervakning. H.L. har uppgett att han, sedan hans hustru nyligen avlidit, såsom ensam vårdnadshavare om två barn, har en pressad situation.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: Vad som framkommit i hovrätten angående H.L:s personliga förhållanden utvisar, såsom även tingsrätten konstaterat, att han har en pressad livssituation. Hans svårigheter är dock inte sådana att de utgör tillräckliga skäl för att frångå normalpåföljden för grovt rattfylleri. H.L. kan därför inte undgå att dömas till fängelse. Hovrätten ansluter sig till tingsrättens straffmätning.