RH 1995:215

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 61 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: M.R. har den 28 juli 1994 med avslutning på Sundbyholmsvägen i Eskilstuna klockan 14.10 fört personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgått till 2,15 promille i blodet.

Personliga förhållanden: M.R. har dömts dels den 7 februari 1992 för bl.a. grovt rattfylleri till fängelse sex månader dels den 16 augusti 1994 för bl.a. grovt rattfylleri till fängelse en månad. Frivårdsmyndigheten i Eskilstuna har föreslagit att M.R. döms till skyddstillsyn med föreskrift om deltagande i frivårdens rattfylleriprogram.

Yrkande i hovrätten: skyddstillsyn.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § trafikbrottslagen).

Påföljd: fängelse en månad (avser även ett fall av olovlig körning, grovt brott.)

Skäl: (Tingsrätten: Det grova rattfylleriet som M.R. gjort sig skyldig till är av den arten att fängelse normalt skall ådömas. M.R. får väl anses ha vissa alkoholproblem. Med hänsyn främst till att det är fråga om återfall i trafiknykterhetsbrott kan hans problem inte anses utgöra sådana särskilda omständigheter som bör föranleda en icke frihetsberövande påföljd. M.R. skall därför dömas särskilt till fängelse. Vid bestämmande av straffets längd skall hänsyn tas till att brotten begåtts innan domen den 16 augusti 1994 börjat verkställas.) Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i påföljdsfrågan.