RH 1995:220

Brottsrubricering, straffmätning och påföljd i mål om rattfylleri. - Referat nr 66 av totalt 74 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:155-228). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits den gärning som funnits styrkt, hovrättens rubricering och den av den av hovrätten bestämda påföljden samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: A.T. förde den 29 november 1994 bil på Saltängsgatan i Norrköping efter att ha druckit alkohol i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft efter färden uppgick till 0,58 milligram per liter.

Yrkande i hovrätten: villkorlig dom.

Rubricering: grovt rattfylleri (4 a § 1 p trafikbrottslagen).

Påföljd: villkorlig dom jämte 100 dagsböter.

Skäl: Det grova rattfylleribrott som A.T. har befunnits skyldig till är av sådan art att annan påföljd än fängelse kan komma i fråga endast om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till hans personliga förhållanden. A.T. har i hovrätten uppgett att han genomgått en canceroperation men att denna inte helt stoppat tumörangreppet, varför det är troligt att han tvingas genomgå en ny operation. Hans hustru kan inte klara sig på egen hand eftersom hon lider av svåra höftledsbesvär. Med hänsyn härtill och med beaktande av A.T:s höga ålder (anm: 72 år) finner hovrätten att påföljden kan stanna vid villkorlig dom, vilken skall förenas med dagsböter.