RH 1995:240

Utvisning. - Referat nr 12 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Tillgrepp av fortskaffningsmedel: V.K. och annan har natten till den 25 december 1994 tillsammans och i samråd olovligen tagit en personbil, värd cirka 105 000 kr, på Oslovägen i Strömstad och brukat den för färd.

Stöld: V.K. och annan har samma natt tillsammans och i samråd brutit sig in i en zoo-affär i Munkedal samt olovligen med tillägnelseuppsåt tagit ormar, hundkoppel och läderremmar m.m. till ett sammanlagt värde av cirka 27 000 kr.

Grov vårdslöshet i trafik: Samma natt har V.K. för att undkomma en efterföljande polisbil fört den tillgripna personbilen på länsväg 162 mellan Gläborg i Munkedals kommun och Lysekil med den andre som passagerare. Under färden har V.K. ådagalagt grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Sålunda har han fört bilen med hastigheter av omkring 140 - 160 km/tim och därvid vid Hallindenviadukten kört om i en kurva med skymd sikt.

Ådömd påföljd

Fängelse fem månader.

Tidigare brottslighet

V.K. har sedan 1988 vid fyra tillfällen dömts i Norge för bl.a. misshandel, tillgreppsbrott och trafikbrott. Vad gäller domar under senare år kan nämnas att V.K. den 11 oktober 1991 dömdes för medverkan till tillgrepp av fortskaffningsmedel till 120 dagars fängelse och att han dömdes den 20 maj 1993 för bl.a. tillgrepp av fortskaffningsmedel, stöld, skadegörelse och rattfylleri till samfunntjenst i 90 dagar, vilken har fullgjorts.

Personliga förhållanden

V.K. är född 1972 och medborgare i Norge.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: De brott som V.K. har gjort sig skyldig till kan enligt 4 kap. 7 § första stycket utlänningslagen (1989:529) föranleda utvisning. Mot bakgrund av att V.K. tidigare har gjort sig skyldig till likartad brottslighet i Norge kan det inte bortses från risken att han fortsätter att begå brott här i landet. V.K. har emellertid enligt vad han uppgett besökt Sverige tämligen ofta, bl.a. på genomresa till andra länder, och såvitt känt har han inte tidigare begått brott här. Den brottslighet han nu döms för är av begränsad omfattning. Även om V.K. inte har någon anknytning till Sverige medför ett utvisningsbeslut olägenheter genom att det även innebär hinder för honom att resa genom Sverige till andra länder. Nu angivna omständigheter, i förening med den grundläggande ståndpunkten att det bör visas restriktivitet i fråga om utvisning av nordiska medborgare, leder enligt hovrätten till bedömningen att utvisningsyrkandet bör lämnas utan bifall.