RH 1995:246

Utvisning. - Referat nr 18 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Våldtäkt: A.R. har den 21 och 22 januari 1995 i en lägenhet på Härbrevägen i Skogås, Huddinge kommun, medelst våld och medelst hot som inneburit trängande fara tvingat B.E. till samlag. Våldet har bestått däri att A.R. bänt upp hennes arm på ryggen, att han tilldelat henne slag i ansiktet och mot armarna, att han tagit i hennes hår och dunkat hennes huvud mot golvet. att han givit henne en "dansk skalle" samt att han legat över henne och hållit fast henne så att hon inte kunnat komma loss. Av misshandeln har B.E. känt smärta och erhållit svullnader och blåmärken. Hotet har bestått däri att A.R., när han suttit grensle över B.E., höjt handen mot B.E. som för att utdela slag samt att han sagt att han skulle slå henne hela natten. - Den 22 januari har A.R. ånyo med våld tvingat B.E. till samlag genom att tilldela B.E. ett knytnävsslag över munnen, vilket medfört smärta och skada på läppen varpå han lagt sig ovanpå B.E. så att hon inte kunnat komma loss och genomfört samlaget.

Misshandel: A.R. har den 31 december 1994 i en lägenhet på Härbrevägen i Skogås, Huddinge kommun, misshandlat B.E. genom att tilldela henne ett slag över vänster kind, som medfört rodnad och smärta.

Ådömd påföljd

Fängelse två år sex månader.

Personliga förhållanden

A.R. är född 1969 och medborgare i Tunisien.Han har vuxit upp i Tunisien där han har föräldrar och fyra syskon. Han kom till Sverige i slutet av år 1991. Han gifte sig med en svensk kvinna i september 1992. I oktober 1992 återvände han till Tunisien. Han vistas i Sverige sedan juni 1993. Han har inga barn. Enligt yttrande från Statens Invandrarverk har A.R. haft uppehålls- och arbetstillstånd för tiden den 15 maj 1993 till den 4 mars 1995. Tillståndet har grundats på anknytning till svensk kvinna med vilken A.R. ingått äktenskap (s k uppskjuten invandrarprövning). Ansökan om förlängt uppehålls- och arbetstillstånd har inte inkommit till verket. Hinder enligt 8 kap.1-4 §§utlänningslagen mot verkställighet av en utvisning av A.R. till Tunisien föreligger inte.

Utvisning

A.R. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: (Tingsrätten: Brottsligheten är av så allvarlig natur att den bör föranleda utvisning av A.R. ur riket. Hans huvudsakliga personliga band synes vara till personer som alltjämt finns i Tunisien. Hans anknytning till Sverige består väsentligen i att han ingått äktenskap med en svensk kvinna. A.R:s personliga förhållanden är enligt tingsrättens bedömning inte sådana att de begränsar möjligheten att utvisa honom ur riket. Han skall således utvisas ur riket och förbjudas återvända hit. Återreseförbudet skall gälla i fem år.) Hovrätten finner inte att det föreligger skäl att ändra tingsrättens dom.