RH 1995:248

Utvisning. - Referat nr 20 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Grovt narkotikabrott: T.P. har den 12 februari 1994 i Rotterdam för annans räkning olovligen anskaffat drygt 3 kilo amfetamin, som han därefter olovligen innehaft och samma dag överlämnat till den andre.

Narkotikabrott: T.P. har den 20 september 1993 i Stockholm olovligen innehaft narkotika i form av 0,06 gram heroin.

Ådömd påföljd

Fängelse fyra år.

Personliga förhållanden

T.P. är född 1962 och medborgare i Island.

Utvisning

T.P. utvisades ur riket med förbud att återvända inom sju år.

Skäl: När det gäller frågan om utvisning är grovt narkotikabrott och narkotikabrott sådana brott som enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen grundar en möjlighet för utvisning. Enligt 10 § samma kapitel skall domstolen vid en anknytningsprövning särskilt beakta utlänningens levnadsomständigheter och familjeförhållanden samt hur länge utlänningen har vistats i Sverige. Om T.P:s personliga förhållanden av intresse för bedömningen av utvisningsfrågan har följande framkommit. Han har bott permanent i Sverige mellan åren 1980 och 1990. Han har gått på Konstfack och utbildat sig till fotograf och därefter haft flera fasta anställningar. År 1990 flyttade han till Paris tillsammans med sin hustru, som är fransyska och sin dotter. Hösten 1993 återvände han till Sverige i avsikt att stadigvarande bosätta sig här. Han hade lånat en lägenhet av en bekant och erhållit en fast anställning som fotograf med början den 1 april 1994. Han har sitt sociala umgänge och sina yrkesmässiga kontakter i Sverige. Däremot har han ingen familjemässig anknytning till Sverige. Vid samlad bedömning finner hovrätten, i likhet med tingsrätten, att T.P:s anknytning till Sverige i förhållande till brottslighetens art är alltför svag för att han skall undgå utvisning. Hovrätten godtar det tingsrätten bestämt i frågan om återreseförbudets längd.