RH 1995:255

Utvisning. - Referat nr 27 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Försök till grov stöld: D.W. har den 3 april 1995 i en tunnelbanevagn i Stockholm stoppat ner sin hand i en axelremsväska i avsikt att stjäla. Väskan bars av en kvinna. Fara för brottets fullbordan har förelegat eller varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Ådömd påföljd

Fängelse fyra månader.

Personliga förhållanden

D.W. är född 1967 och medborgare i Polen, där han är bosatt.

Utvisning

D.W. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: För utvisning på grund av brott krävs enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529), förutom att utlänningen döms till svårare straff än böter att - om det inte är fråga om brott av viss allvarlig beskaffenhet - det på grund av gärningens beskaffenhet och övriga omständigheter kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Även om utredningen i målet inte ger vid handen att D.W. tidigare lagförts för brott, kan det dock antas att D.W. kommer att fortsätta med brottslig verksamhet här. Han bör därför utvisas med förbud att återvända hit inom fem år.