RH 1995:283

Utvisning. - Referat nr 55 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Misshandel, ringa brott: E.B. har den 2 juni 1995 misshandlat A.B. inne på Meros Pensionat på Askims Badväg i Göteborg genom att ta tag i henne och tilldela henne en örfil. Av misshandeln uppkom smärta och ett sår i huvudet.

Stöld: E.B. har någon gång under perioden 4 juli - 16 juli 1995 i M.J:s kolonistuga vid Marholmsvägen i Askim olovligen tagit och tillägnat sig brosch med pärla samt armlänk med pärlor tillhörande M.J. till okänt värde.

Egenmäktigt förfarande samt bedrägeri medelst urkundsförfalskning: E.B. har någon gång 16-19 juli 1995 i M.J:s kolonistuga vid Marholmsvägen i Askim olovligen tagit checkar tillhörande M.J.. Sedan E.B. kommit i besittning av ovan nämnda checkar förmådde han medelst vilseledande företrädare för SE-banken att till honom vid fyra tillfällen under perioden 19-21 juli 1995 utbetala 8 000 kr. Vilseledandet har bestått i att E.B. presenterat checkarna för olika företrädare på SE-banken i Göteborg och samtidigt förtigit att han falskeligen försett checkarna med M.J:s namnteckning, beloppet 2 000 kr och sig själv som mottagare, vilket inneburit fara i bevishänseende. Förfarandet har inneburit vinning för E.B. med 8 000 kr och motsvarande skada för SE-banken.

Stöld: E.B. har någon gång under perioden 1-6 augusti 1995 vid Lerkullevägen i Askim olovligen tagit och tillägnat sig en gräsklippare, värd 1.295 kr, tillhörande J.E.M..

Grov stöld: E.B. har någon gång under perioden 24-31 augusti 1995 i J-Å.C:s husvagn vid Lerkullevägen i Askim olovligen tagit och tillägnat sig en klocka, tre gitarrer, två knivar, två tv-apparater, tre kameror, ett stativ, ett objektiv, fyra plastklockor, dator, dartpilar, golfklubbor, freestyle kassettband, högtalare, bok, kontanter och gasoltub till ett sammanlagt värde av 33 355 kr.

Snatteri: E.B. har den 30 augusti 1995 på Shell på Värslevägen i Askim olovligen tagit och tillägnat sig bensin, värt 308 kr.

Ådömd påföljd

Fängelse sex månader.

Personliga förhållanden

E.B. är född 1968 och medborgare i Tyskland. Av personutredningen framgår bl.a. följande. E.B. har under flera års tid uppehållit sig i flera länder i Europa utan att ha arbete eller bostad. Han kom till Sverige i november 1994 och fick bo och arbeta hos prästen J.E.M. till sommaren 1995. Numera saknar han egen bostad men han kan bo hos en flicka i Herrljunga som han sedan kort tid tillbaka har ett förhållande med. Han är dömd i Tyskland vid två tillfällen och har avvikit från en permission under avtjänande av ett fängelsestraff. - E.B. har bekräftat uppgifterna i personutredningen samt tillagt: När han friges från fängelsestraffet planerar han att fortsätta sammanboendet med kvinnan i Herrljunga. Han har inget arbete men planerar att söka anställning som truckförare på Volvo. Han dömdes i Tyskland första gången år 1985. Under 1992 dömdes han i samma land för stöld av 2 000 DM. Påföljden bestämdes till fängelse 14 månader. Han avvek från fängelsestraffet under en permission och han har 42 dagar kvar att avtjäna. Efter sommaren 1995 har han bott hos olika kamrater och hos kvinnan i Herrljunga. När han bodde hos J.E.M. arbetade han för denne och betalade hyra. Han har inte några släktingar i Sverige. De brott han begått i Sverige har delvis orsakats av att han saknat medel för sitt uppehälle.

Utvisning

E.B. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tre år.

Skäl: För utvisning på grund av brott enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529) krävs att utlänningen döms för brott som kan leda till fängelse samt - om fråga ej är om brott av viss allvarlig beskaffenhet, något som inte är fallet i detta mål - att det på grund av gärningens beskaffenhet och övriga omständigheter kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. Vidare skall enligt 10 § i samma kapitel på sätt där anges hänsyn tas till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Den brottslighet E.B. gjort sig skyldig till har lett till fängelse. Fråga är då om det kan antas att han kommer att fortsätta med brottslighet här i landet samt om hans anknytning hit är så stark att han, även med beaktande av återfallsrisk, ändå bör få stanna här. E.B. har vistats i Sverige endast en kort tid och han har ingen närmare anknytning till landet. Han saknar såväl fast bostad som arbete och även i övrigt lever han under relativt oordnade förhållanden. De brott, varom i målet är fråga, har delvis orsakats av att han inte haft medel för sin försörjning. Därtill kommer att E.B. gjort sig skyldig till brottslighet i sitt hemland och att han genom att uppehålla sig i Sverige undandrar sig verkställighet av fängelsestraff i hemlandet. Anförda omständigheter leder till slutsatsen att det kan antas att han kommer att fortsätta sin brottsliga verksamhet här i landet. Han har inte sådan anknytning till Sverige att han trots risken för återfall bör få stanna här. Under förevarande förhållanden utgör, enligt hovrättens mening, varken artikel 3 i ministerrådets direktiv 64/221/EEG eller vad E.B. anfört i övrigt hinder mot utvisning. På grund av det nu sagda skall E.B. utvisas ur landet. Hovrätten gör ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort i fråga om tiden för förbudet att återvända till riket.