RH 1995:284

Utvisning. - Referat nr 56 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Misshandel: J.H. har den 30 mars 1995 på Knut Den Stores Torg i Lund angripit E.M. med våld genom att ta tag i hans kläder och tilldela honom en spark mot kroppen, vilket orsakat smärta och hudrodnad.

Misshandel: J.H. har natten till den 29 augusti 1995 i en klubblokal på Norra Infartsgatan 9 i Landskrona tillsammans med en tredje man misshandlat M.B.. Härvid har J.H. tilldelat honom ett flertal slag mot huvudet med knuten hand, vilket åtminstone orsakat smärta.

Olaga hot: J.H. har den 12 september 1995 i Landskrona vid telefonsamtal med R.M. uttalat att han skulle misshandla eller döda R.M:s hustru och barn. Hotet har varit ägnat att hos R.M. framkalla allvarlig fruktan för sina anhörigas säkerhet till person.

Grovt rattfylleri och olovlig körning: J.H. har den 18 mars 1995 fört personbil på gator i Helsingborg efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgått till minst 1.65 promille. Vid tillfället förde J.H. bilen trots att han saknar körkort.

Ådömd påföljd

Fängelse tre månader.

Personliga förhållanden

J.H. är född 1969 och medborgare i Bosnien-Herzegovina. Han kom till Sverige år 1993. Statens invandrarverk har i yttrande anfört att det varit aktuellt att besluta om avvisning av J.H. eftersom han trots uppmaning inte ingett någon giltig passhandling och därmed inte kunnat beviljas uppehållstillstånd men att han inte avvisats eftersom det vore inhumant att återsända honom till ett krigsområde. Det finns inte några hinder i utlänningslagens mening mot att utvisa J.H.. - J.H. dömdes den 5 maj 1994 för stöld till villkorlig dom och den 14 juni 1995 för stöld, varvid den tidigare villkorliga domen undanröjdes och påföljden för båda brotten bestämdes till fängelse två månader. Vidare har han dömts den 22 november 1995 för olovlig körning, varvid förordnades att tidigare ådömt fängelsestraff skulle avse även det brottet. Han har vidare erhållit en bötesdom och två strafförelägganden. - J.H. har i hovrätten anfört: Han kom till Sverige i april 1993. Han är muslim från Bosnien. Han deltog i ett kroatiskt milisförband i striderna i Bosnien under åtta månader. Milisförbandet blev illegalt i samband med byte av regeringschef i Kroatien och J.H. övergav förbandet. Han flydde till Sverige. Han har inte gjort värnplikt i Bosnien och inte velat strida i den bosniska armen. Om han skulle återvända till Bosnien riskerar han att bli fängslad eller dödad. Till följd av sina upplevelser under tiden i militärförbandet har han svåra psykiska problem; han har bl.a. sömnproblem och svårigheter att äta. Sedan ett år har han en sambo i Sverige. Hon heter J. i förnamn. Han vet inte vad hon heter i efternamn. Han tror att hon är av svensk nationalitet. Hon nedkom för två månader sedan med ett barn som han troligen är far till. De bor på skilda håll i Eslöv. Han har försökt få pass via bosniska ambassaden i Stockholm men fått avslag.

Utvisning

J.H. utvisades ur riket med förbud att återvända inom tio år.

Skäl: J.H. har dömts för brott som kan leda till fängelse samt ådömts svårare straff än böter. Han har sedan han i april 1993 kom till Sverige vid upprepade tillfällen gjort sig skyldig till brott. Således har han en gång dömts till villkorlig dom samt två gånger till fängelsestraff. De båda fängelsedomarna innefattar flera brott. Han har vidare erhållit en bötesdom och två strafförelägganden samt en dom att tidigare ådömt fängelse skulle avse nytt brott. På grund av det anförda finner hovrätten omständigheterna vara sådana att det kan antas att J.H. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet. J.H. har vistats i Sverige en förhållandevis kort tid. Han har bott på flyktingförläggningar samt under senare tid inneboende hos en kamrat i Eslöv. Han erhåller bidrag till sin försörjning från Invandrarverket. Han skulle i september ha kallats till svenskundervisning. Hans föräldrar bor kvar i Bosnien. Han har inga syskon. Först vid huvudförhandlingen i hovrätten har han uppgett att han har en sambo i Sverige och att han troligen är far till hennes nyfödda barn. Samtidigt har han lämnat uppgifter om denna påstådda sambo som ger anledning att betvivla riktigheten av hans uppgifter. J.H. har inte någon egentlig anknytning till det svenska samhället. Vad han i hovrätten anfört om en sambo och ett barn i Sverige innebär, även om dessa uppgifter skulle vara riktiga, inte att han kan anses ha någon familjemässig anknytning här i landet. Invandrarverket har bedömt att hinder enligt 8 kap.1-4 §§utlänningslagen (1989:529) mot verkställighet av ett utvisningsbeslut inte föreligger. Vad som framkommit i målet kan inte anses ge anledning att frångå den av verket redovisade uppfattningen. Som tingsrätten funnit bör J.H. utvisas ur Sverige med förbud att återvända hit före viss tidpunkt. Anledning saknas att bestämma kortare tid för återreseförbudet än vad tingsrätten gjort.