RH 1995:285

Utvisning. - Referat nr 57 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Narkotikabrott: S.H. har den 24 oktober 1995 i Berzelii Park i Stockholm olovligen innehaft 12 gram cannabisharts, vilket han dessförinnan olovligen förvärvat i överlåtelsesyfte. S.H. har vid samma tillfälle, av den angivna mängden, olovligen överlåtit 1 gram cannabisharts.

Ådömd påföljd

Fängelse fyra månader.

Personliga förhållanden

S.H. är född 1966 och medborgare i Etiopien. Han kom till Sverige för tio år sedan och fick permanent uppehållstillstånd i Sverige 1987. Han förekommer i kriminalregistret under tio avsnitt. Brottsligheten avser huvudsakligen tillgreppsbrott och narkotikabrott. Påföljderna har i de flesta fall varit kortvariga fängelsestraff. I oktober 1989 ådömdes han dock ett långvarigare fängelsestraff om ett år sex månader för medhjälp till narkotikabrott. Under 1995 är han dömd två gånger för tillgreppsbrott och narkotikabrott. Från den senaste straffverkställigheten frigavs han villkorligt den 18 september 1995. S.H. arbetade som städare 1988. Förutom tillfälliga arbeten som diskjockey har han varit arbetslös sedan dess. Under 1992 studerade han svenska och matematik. Åren 1988-1993 och en period under 1995 var han sammanboende med en kvinna vid namn A.S.. Han har tillsammans med henne två flickor, den ena 5 år och den andra 2 månader gammal. Han umgås regelbundet med flickorna var tredje vecka. Han har ingen bostad utan bor hos olika bekanta. Ibland sover han över hos A.S.. Sedan han kom till Sverige har han inte besökt Etiopien och inte heller haft någon kontakt med sina släktingar där.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: När det gäller utvisningsfrågan skall först konstateras att det brott som S.H. har befunnits skyldig till är sådant att det enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529) kan leda till utvisning. Hovrätten delar också tingsrättens uppfattning att det mot bakgrund av S.H:s upprepade återfall i allvarlig brottslighet kan antas att han kommer att fortsätta sin brottsliga verksamhet här i landet. Detta förhållande talar för ett bifall till yrkandet om utvisning. Med hänsyn till att S.H. har bott i Sverige i tio år krävs emellertid enligt 4 kap. 10 § andra stycket nämnda lag synnerliga skäl för utvisning. Enligt hovrättens mening är det aktuella brottet inte av så allvarligt slag att det mot bakgrund av den långa tid som S.H. har vistats här i landet och hans anknytning hit kan anses föreligga synnerliga skäl att nu utvisa honom. Yrkandet härom skall därför ogillas.